herinnering

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

herinnering (zn):
aandenken, relikwie, souvenir, memorabilia, reliek
herinnering (zn):
gedachtenis, heugenis, memento, nagedachtenis
herinnering (zn):
geheugen, herinneringsvermogen, memorie
herinnering (zn):
aanmaning, maanbrief
herinnering (zn):
rappel, reminder
herinnering (zn):
reminiscentie
herinnering (zn):
recollectie

als synoniem van een ander trefwoord:

aandenken (zn) :
gedachtenis, herinnering, herinneringsgeschenk, souvenir
geheugen (zn) :
herinnering, herinneringsvermogen, memorie
rappel (zn) :
herinnering, reminder, waarschuwing
gedachtenis (zn) :
aandenken, herinnering, souvenir
memorie (zn) :
herinnering, heugenis

woordverbanden van ‘herinnering’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

aandenken:
(na)gedachtenis, heugenis, herinnering, souvenir
gedachte:
herinnering
herinnering:
aandenken

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908)*:

in hedendaagse spelling:
gedachtenis, aandenken, heugenis, geheugenis, herinnering, nagedachtenis

Gedachtenis — aandenken — heugenis — geheugenis — herinnering — nagedachtenis. Herinnering is het zwakst, en is òf het vermogen van zich iets weer voor den geest te roepen, òf het weder te binnenbrengen zelf; het moet door nadere bepalingen versterkt worden, b.v. blijvende herinnering. In vergelijking met aandenken drukt gedachtenis meer het aanhoudende uit, heugenis een langeren duur; geheugenis is deftiger en tevens iets sterker dan heugenis; beide wijzen op den diepen indruk, dien de persoon of zaak heeft nagelaten. Nagedachtenis wordt alleen van het in de gedachten voortleven gebruikt, wanneer het overleden personen geldt; gedachtenis geldt van levenden en dooden, van zaken zoowel als van personen. Herinnering, aandenken en gedachtenis worden ook gebezigd voor een voorwerp dat de gedachtenis, het aandenken en de her innering ten opzichte van personen, die van ons gescheiden zijn, levendig moet houden. In aandenken blijven. Hij schonk mij dit tot een aandenken. Doet dit tot mijne gedachtenis. De herinnering aan mijn verblijf ten uwent zal mij altoos aangenaam zijn. Bij menschen geheugen of heugenis.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in Keur van Nederlandsche Synoniemen (1922)*:

in hedendaagse spelling:
gedachtenis, nagedachtenis, aandenken, herinnering

176. Gedachtenis — nagedachtenis — aandenken — herinnering.

De bewustgeworden voorstelling van hetgeen vroeger geweest is.

Herinnering wijst het vermogen aan, om zich het verledene weer voor den geest terug te roepen, of wel het is de werking zelf. Slechts in dit laatste geval is het synoniem met andere woorden en duidt dan alleen het bloote be-wustworden aan, m. a. w. dat men weer aan iets denkt. In dagen van verdriet valt de herinnering aan gelukkiger tijden ons dubbel zwaar.

Gedachtenis wijst aan, dat iemand of iets in onze gedachten blijft en dus niet vergeten wordt. Het ziet dus op een voortduren. Houdt dat in uw gedachtenis.

Nagedachtenis heeft alleen betrekking op overleden personen, zelfs van een ver voorgeslacht (dus niet op gebeurtenissen) en duidt het voortleven in onze gedachte aan. Tot zijn nagedachtenis werd voor hem een gedenkteeken onthuld.

Aandenken drukt uit, dat aan het vroegere (personen of zaken) vaak gedacht wordt, bijv. hoe de persoon leefde, zoodat hij in levendige herinnering blijft. Hij zal in gezegend aandenken blijven voortleven.

Opmerking verdient, dat herinnering, aanden-

ken en gedachtenis ook een voorwerp kunnen aanduiden, waardoor de herinnering, het aandenken of de gedachtenis wordt levendig gehouden. Mag ik u dit geschenk tot een aandenken aan dezen feestdag aanbieden?

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
aandenken, gedachtenis, herdenking, herinnering, heugenis, ervaring, ondervinding, bevinding

AANDENKEN, GEDACHTENIS, HERDENKING, HERINNERING, HEUGENIS, ERVARING, ONDERVINDING, BEVINDING

bron: Gerbrand Bruining - Nederduitsche synonymen (1836), band 1, bladzijde 293.

in hedendaagse spelling:
gedachtenis, geheugen, herinnering

GEDACHTENIS, GEHEUGEN, HERINNERING

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, bladzijde 194.

* De spelling in deze bronnen kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

herinnering
vergetelheid
zie ook:
in herinnering brengen

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0029 c