voorhanden

als woordenboektrefwoord:

voorhanden:
bn. in voorraad.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

voorhanden (bn):
aanwezig, beschikbaar, ter beschikking, voorradig

als synoniem van een ander trefwoord:

beschikbaar (bn) :
disponibel, inzetbaar, onbezet, ter beschikking, verkrijgbaar, voorhanden, vrij
aanwezig (bn) :
beschikbaar, bestaand, binnen, leverbaar, verkrijgbaar, voorhanden, voorradig
overig (bn) :
resterend, voorhanden
disponibel (zn) :
beschikbaar, voorhanden

woordverbanden van ‘voorhanden’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

aanwezig:
aanwezend, tegenwoordig, voorhanden
voorhanden:
aanwezig (niet: voorradig)
voorradig:
voorhanden

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
aanwezend, aanwezig, tegenwoordig, voorhanden

Aanwezend — aanwezig — tegenwoordig — voorhanden. Deze woorden geven alle te kennen het zijn of zich bevinden binnen eene grootere of kleinere ruimte. Aanwezig heeft de ruimste beteekenis en kan zoowel van personen, als van stoffelijke dingen en tijdstippen of tijdsomstandigheden gebezigd worden; tegenwoordig wordt van personen en tijden, maar minder van stoffelijke zaken gezegd, terwijl aanwezend alleen attributief en dan van personen, voorhanden alleen praedicatief en dan van stoffelijke dingen gezegd wordt en veronderstelt, dat zij dadelijk gebruikt kunnen worden. Aanwezig onderscheidt zich van tegenwoordig en voorhanden, doordat het eerste op eene vrij groote ruimte toepasselijk kan zijn, de beide laatste een meer beperkten kring veronderstellen. Tegenwoordig, op personen toegepast, is op zulk eene wijze aanwezig, dat men aan de handeling, die ter plaatse voorvalt, kan deelnemen. Met deze beteekenis van tegenwoordig stemt aanwezend overeen, dat, behalve bij titels, weinig gebruikt wordt. De leden van eene vereeniging, die eene openbare vergadering bijwonen, zijn aanwezig of tegenwoordig; van de toehoorders, die geen deel aan de beraadslagingen mogen nemen, zegt men liefst dat zij aanwezig zijn. In den winkel was van deze specerijen niets meer voorhanden, doch in het entrepot was nog veel aanwezig. De eerstaanwezend ingenieur der Genie is met de leiding belast.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
voorshands, voor de hand, voorhanden

VOORSHANDS, VOOR DE HAND, VOORHANDEN

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, bladzijde 289.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0027 c