aangedaan

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

aangedaan (bn) :
bewogen, geëmotioneerd, geroerd, getroffen, ontroerd
aangedaan (bn) :
aangetast, ontstoken
aangedaan (bn) :
gekwetst, onthutst

als synoniem van een ander trefwoord:

gekwetst (bn) :
aangedaan, beledigd, gegriefd, gekrenkt, geraakt, getroffen
ontroerd (bn) :
aangedaan, bewogen, geroerd, getroffen, vertederd
geraakt (bn) :
aangedaan, bewogen, geroerd, getroffen, ontroerd
bewogen (bn) :
aangedaan, getroffen, ontdaan, ontroerd
getroffen (bn) :
aangedaan, bewogen, geraakt, ontroerd
geëmotioneerd (bn) :
aangedaan

woordverbanden van ‘aangedaan’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

Deze woorden duiden aan dat eene ziektestof zich op een deel van een lichaam of op het geheel gevestigd heeft. Aangedaan geeft dit in minder bepaalde mate te kennen dan aangetast: zijne hersenen zijn aangedaan. Hij is door typhus aangetast. Aangestoken wordt van de besmetting door een hevige ziekte gezegd; het ziet vooral op het bederf van het bloed, dat er het gevolg van is. Van vruchten enz. gezegd, drukt men er door uit dat het verrottingsproces van het eene voorwerp op het andere is overgegaan. Als verl. deelw. van aansteken heeft het dezelfde beteekenis als besmet, maar wordt alleen van levende wezens gebruikt. Al de kinderen waren aangestoken of besmet door het eene jongetje, dat de mazelen onder de leden had. Besmet duidt aan dat een ziektestof zich aan een ander lichaam heeft medegedeeld; bovendien wordt het gebruikt om te kennen te geven, dat levenlooze voorwerpen ziektestof bevatten. De school was besmet: de kinderen, die thuis waren gebleven, kregen de ziekte niet.

Aangedaan is het meer algemeene begrip en geeft te kennen, dat men onder den invloed van een sterk gevoel van vreugde of droefheid is, zoodat de zenuwen geprikkeld zijn. Bewogen ziet meer op het innerlijk gevoel en het gemoed. Getroffen is niet zoo sterk als geschokt, doch evenals dit woord is het de uitdrukking van den ge moeds- en geestestoestand, die het gevolg is van eene onaangename aandoening. Geroerd ziet meer op de innerlijke aandoening en veronderstelt een teeder gevoel, terwijl ontroerd en ontzet eene hevige gemoedsbeweging te kennen geven, welke bij het laatste woord het gevolg is van schrik over het vernomene.

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

aangedaan
onaangedaan

bij andere sites:

in het Verwarwoordenboek van Jan Renkema:
synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0049 c