aanstalten

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord: niet gevonden.

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

aanstalten, toebereidselen

De voorbereidende maatregelen voor eene handeling. Aanstalten veronderstellen, dat anderen de maatregelen zien en daardoor opmerken, dat men tot de handeling zal overgaan. Toebereidselen ziet meer op den aard en de strekking der maatregelen. Terwijl aanstalten meest openbaar zijn, kunnen toebereidselen zoowel in het geheim als in 't openbaar geschieden. De eerste gaan de handeling onmiddellijk vooraf; de laatste kunnen lang te voren gemaakt worden en onderstellen een langeren duur. De troepen maakten geene aanstalten om te vertrekken, voordat de vijand zich op de hoogten vertoonde. De toebereidselen voor den oorlog waren zoo geheim gehouden, dat de spionnen, die Frankrijk in de laatste jaren gezonden had, niets bemerkt hadden.

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0032 c