aardbodem

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

aardbodem (zn) :
aarde

als synoniem van een ander trefwoord:

grond (zn) :
aardbodem, aarde, akker, grondbezit, land, terrein, veld, zand, bouwland, erf
aarde (zn) :
aardbodem, bodem
land (zn) :
aardbodem

woordverbanden van ‘aardbodem’ grafisch weergegeven

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

Al deze benamingen duiden de planeet aan, welke wij bewonen. Aarde is de meer gewone, alledaagsche naam; de vier volgende zijn meer schilderachtig. Aardbol bezigt men, wanneer men inzonderheid het oog heeft op de oppervlakte der aarde als bolvormig lichaam. Aardkloot komt alleen in hoogeren stijl voor, en duidt de aarde als planeet of bolvormig lichaam aan. Eene reis om den aardbol doen. De bergen zijn oneffenheden op onzen aardbol. De aardkloot is slechts eene stip in de onbeperkte ruimte. Aardrijk gebruikt men, wanneer men vooral op haar doelt als de woonplaats der gansche menigte bezielde en onbezielde wezens, die haar bevolken; het wordt dikwijls voor den grond of den bodem gebruikt. Hij bewonderde in alle deelen van het aardrijk de heerlijkheden Gods. De zon beschijnt het aardrijk. Aardbodem wijst meer bepaald de oppervlakte der aarde aan, den bodem, waarop menschen en dieren leven, zonder, zooals bij aardrijk meer het geval is, aan de bewoners zelve te doen denken. Den aardbodem bebouwen. Het aardrijk beeft. Het begrip wereld, dat eigenlijk alleen de ïnenschheid en vervolgens bij uitbreiding al het geschapene, het heelal, aanduidt, wordt wel eens beperkt tot onze planeet. Eene reis om de wereld.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, blz. 78:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0031 c