betwisten

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

betwisten (ww):
aanvallen, aanvechten, bestrijden, ingaan tegen

als synoniem van een ander trefwoord:

bestrijden (ww) :
aanvechten, betwisten, disputeren, ontkennen, opkomen tegen, opponeren, tegengaan, tegenspreken, tegenwerken, zich kanten tegen, zich verzetten
betwijfelen (ww) :
aanvechten, bestrijden, betwisten, contesteren, tegenspreken
contesteren (ww) :
aanvechten, bestrijden, betwisten, ingaan tegen
aanvechten (ww) :
aanvallen, bestrijden, betwisten, tegenspreken

woordverbanden van ‘betwisten’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

Het bezit of genot eener zaak voor zich verlangen. Bij zich toekennen geeft men te kennen, dat iets aan den persoon zelf en aan geen ander toekomt. Aanspraak maken op en betwisten veronderstellen, dat de zaak niet in het bezit is van den persoon, die de aanspraak maakt of die betwist. Aanspraak maken is het laten gelden van eischen, hetzij gegrond of ongegrond om iets te bezitten. Betwisten onderstelt dat beide partijen gelijkelijk aanspraken op het bezit van iets meenen te hebben, en dat zij elkander met eenig geweld de zaak willen ontnemen. De vreemdeling maakte wel aanspraak op de erfenis, doch zijn eisch werd afgewezen. Dieren betwisten elkander hunne prooi, menschen betwisten elkander eene erfenis, den voorrang enz.

woorden met een verwante vorm:

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.002 c