buitendien

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

buitendien (bw) :
bovendien, daarenboven

als synoniem van een ander trefwoord:

bovendien (bw) :
daarbij, ook, overigens, trouwens, verder, ernaast, voorts, alsook, verders, daarnevens, daar komt bij, daarenboven, buitendien, mitsgaders

woordverbanden van ‘buitendien’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

bovendien, buitendien, daarenboven

worden gebezigd tot aanduiding van datgene, wat behalve het reeds opgesomde nog in aanmerking komt. Bovendien en daarenboven hebben betrekking op dingen van dezelfde orde (gelijkslachtige), buitendien slaat op de dingen van eene andere orde (ongelijkslachtige). Katharina II van Rusland verdient het ongunstige oordeel niet, dat sommige geschiedschrijvers over haar vellen: zij was krachtig, schrander, talentvol, zij blaakte van ijver voor de grootheid van haar land en het welzijn harer onderdanen; daarenboven wist zij in den regel hare dienaren voortreffelijk te kiezen; buitendien waren hare galante zwakheden het gebrek van haar tijd.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, blz. 404:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0038 c