adel

als woordenboektrefwoord:

adel:
m. de stand der edelen ; voortreffelijkheid.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

adel (zn) :
edelheid, adeldom, verhevenheid, edele aard
adel (zn) :
aristocratie, adelstand, nobiliteit, edelen

als synoniem van een ander trefwoord:

aristocratie (zn) :
bovenlaag, adel, elite

woordverbanden van ‘adel’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

Deze woorden zijn meer verschillend in gebruik dan in beteekenis. Adel is het algemeene woord en heeft dus het ruimste begrip; het wordt in dichterlijken stijl en figuurlijke taal voor de andere gebruikt. Hij heeft adel van geboorte en adel van karakter. Zijn adel is oud. De adel van Gelderland verzette er zich tegen. In Amerika kent men thans wel hoogere en lagere standen, doch hetgeen wij adel noemen is daar niet bekend. Hij kan zijn adel niet bewijzen. Adeldom is het bezit van den rang, adelstand de stand der edelen, in tegenstelling met andere maatschappelijke standen. In figuurlijken zin beteekent adeldom edele geaardheid of grootheid van ziel. Iemand in den adelstand verheffen.

Verheft u, landgenooten,
Voelt d' adeldom des stams, waaruit gij zijt gesproten.

woorden met een verwante vorm:

bijvoeglijk naamwoord
werkwoord

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0039 c