houden van

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

houden van (ww) :
beminnen, liefhebben, lieven, minnen
houden van (ww) :
lusten, mogen

als synoniem van een ander trefwoord:

mogen (ww) :
aardig vinden, gesteld zijn op, graag hebben, houden van, lusten
beminnen (ww) :
houden van, liefde toedragen, liefhebben
houden (ww) :
beminnen, houden van, liefhebben
minnen (ww) :
beminnen, houden van, liefhebben
liefhebben (ww) :
beminnen, houden van, minnen
lusten (ww) :
houden van, lekker vinden
geven (ww) :
hechten aan, houden van

woordverbanden van ‘houden van’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

Deze woorden duiden aan het welgevallen vinden in eene persoon, dat het uitvloeisel is van overweging van het verstand of van aandoening der zinnen, of wel van beide. Minnen en lieven zijn meer dichterlijke uitdrukkingen, liefhebben dat in de taal van het dagelijksch leven de gewone uitdrukking is voor de beide voorgaande en voor beminnen, drukt in hoogeren stijl soms een andere soort van genegenheid uit dan beminnen; terwijl bij beminnen de zinnelijke liefde verbonden is met overweging van het verstand, wordt bij liefhebben minder aan de zinnelijke liefde gedacht. Dikwijls echter duidt beminnen alleen aan het liefde koesteren voor iemand en laat in het midden welke de beweegreden is. Heb uw naasten lief als u zelven, bemin uwe medemenschen. Wel hem, die 't vaderland meer dan zich zelf bemint. Uw liefhebbende Vader. Houden van is eene gemeenzame uitdrukking om te kennen te geven, dat men iemand gaarne ziet of iets gaarne doet, maar heeft ook de beteekenis van liefhebben; het is echter zwakker van kracht. Ik houd tan hem, d. i. ik mag hem wel lijden. Niet van visch houden. Zie ook aankleven.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, blz. 292:

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0048 c