van

als woordenboektrefwoord:

van:
m. (-nen), familienaam.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

door (vz) :
vanwege, van, als gevolg van, wegens, ten gevolge van
uit (bn) :
van, vanuit

woordverbanden van ‘van’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

van
naar, tot, voor

in de Woordenlijst onnodig Engels:

van  zn.:
bestelwagen, bestelauto

zie ook:

aan de hand van, aan de voet van, aanbreken van de dag, actuele stand van zaken, afgezien van, afhangen van, afhankelijk zijn van, afkomstig zijn van, afstand doen van, afstappen van, afzien van, agent van politie, als gevolg van, als vervanger van, berouw hebben van, bevrijden van, bezit nemen van, bij uitsluiting van, bij wijze van spreken, bij wijze van uitzondering, blijk geven van, de lof zingen van, deel uitmaken van, door de hulp van, door middel van, een afspiegeling zijn van, er een potje van maken, fluitje van een cent, gang van zaken, gebaar van goede wil, gebruik van, gebruikmakend van, geen notitie nemen van, getuigen van, gewag maken van, handelen in naam van, handelen in opdracht van, herhaling van, het krieken van de dag, het winnen van, hoek van inval, hof van eden, houden van, huis van bewaring, in afwachting zijn van, in de buurt komen van, in de buurt van, in de hoedanigheid van, in de huid kruipen van, in de plaats treden van, in de schoenen gaan staan van, in dienst treden van, in het bezit zijn van, in het kader van, in kennis stellen van, in plaats van, in weerwil van, kennis geven van, kennis nemen van, komen van, krieken van de dag, kwaadspreken van, lang van stof, lid van de raad van toezicht, lid van de raad van toezicht, lid zijn van, los van zeden, lucht krijgen van, manier van doen, meisje van plezier, melding maken van, met behulp van, met gebruikmaking van, met inbegrip van, met uitsluiting van, met uitzondering van, naar aanleiding van, naar gelang van, naar mate van, niet van belang, notitie nemen van, om de wil van, om reden van, omwille van, onder voorbehoud van, op basis van, op de hoogte brengen van, op de hoogte stellen van, op grond van, op last van, opzij van, per slot van rekening, profiteren van, punt van zorg, rad van tong, recht van successie, reppen van, scheiding van goederen, scheiding van tafel en bed, sidderen van, spijt hebben van, sprake zijn van, stammen van, stand van zaken, stelen van, tak van sport, te midden van, ten aanzien van, ten bate van, ten behoeve van, ten dienste van, ten gevolge van, ten nutte van, ten opzichte van, ter oorzake van, ter vervanging van, ter wille van, tuig van de richel, uit kracht van, uit naam van, uitgaan van, uitgaande van, van aanzien, van adel, van alledag, van alles, van ambtswege, van belang, van belang zijn, van betekenis, van bil gaan, van buiten, van commentaar voorzien, van de bovenste plank, van de ene kant, van de gekke, van de graat vallen, van de hand doen, van de hand slaan, van de hand wijzen, van de kook, van de partij, van de wijs brengen, van deze tijd, van dienst, van dienst zijn, van formaat, van gedaante veranderen, van gedachten veranderen, van gewicht, van harte, van het leven beroven, van het zuiverste water, van hetzelfde, van hogerhand, van hout, van invloed zijn, van kracht, van kracht worden, van kracht zijn, van kwaliteit, van leder, van leer, van lieverlede, van lieverlee, van mening veranderen, van mening zijn, van naam, van nature, van niveau, van nu af aan, van nut, van ogenblikkelijk belang, van ondergeschikt belang, van oudsher, van overheidswege, van pas, van pas komen, van pas komend, van plaats veranderen, van plan, van plan zijn, van repliek dienen, van slag, van staatswege, van start gaan, van streek, van tevoren, van tevoren al, van tijd tot tijd, van toen af, van toepassing, van toepassing zijn, van vaderskant, van vaderszijde, van voren af, van vroeger, van wie, van zessen klaar, van zich afstoten, van zijn mening terugkomen, van zijn stokje gaan, van zijn stuk, van zins, verre van, verwittigen van, vol zijn van, voorzien van, vrouw van lichte zeden, weg van, wijze van spreken, woord van eer, zich bedienen van, zich bewust zijn van, zich meester maken van, zich niets aantrekken van, zich ontdoen van, zich vergewissen van, zijn van

bij andere sites:

in het Verwarwoordenboek van Jan Renkema:
synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0025 c

[foutje]
[foutje]
[foutje]
[foutje]
[foutje]
[foutje]
[foutje]
[foutje]
[foutje]
[foutje]
[foutje]
[foutje]