misvatting

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

misvatting (zn):
abuis, dwaling, malentendu, misgreep, misverstand, vergissing

als synoniem van een ander trefwoord:

abuis (zn) :
dwaling, fout, misgreep, misslag, misvatting, vergissing
dwaling (zn) :
fout, misslag, misvatting, vergissing, waan
ongelijk (zn) :
misvatting

woordverbanden van ‘misvatting’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
dwaling, abuis, misvatting, misrekening, vergissing, wanbegrip

Dwaling — abuis — misvatting — misrekening — vergissing — wanbegrip. Misvatting is eene verkeerde opvatting, die zoo zij blijft bestaan, tot een misverstand, kan leiden. Dwaling is een verkeerd begrip, dat wij ons van de eene of andere zaak gevormd hebben. Abuis, dat aan het Fransch ontleend is, beteekende oorspronkelijk eene misleiding, thans eene dwaling, eene vergissing; het is eene zachte uitdrukking om eene meening of behandeling als onwaar, onjuist of verkeerd te kenmerken. Eene vergissing is eene onjuiste gissing, waarbij men te goeder trouw was; eene daadr, die het gevolg eener onjuiste meening was, wordt ook eene vergissing genoemd. Hij begin eene leelijke vergissing door mijn hoed mede te nemen. Hij herstelde spoedig zijn abuis. Voor mij zou het abuis niet nadeelig geweest zijn, want zijn hoed was beter dan de mijne. Een wanbegrip is meer dan een verkeerd begrip; het is schadelijk tevens. De voorstelling, die sommige menschen zich van de godheid vormen als een wraakzuchtig wezen, is een wanbegrip. Vooroordeel is eene meening, die men omhelsd heeft, zonder dat zij op voldoende gronden rust, en die het juiste verder denken verhindert. Misrekening noemt men het falen eener berekening. Dat hij niet tot die betrekking benoemd is, is voor hem eene geduchte misrekening. Vooroordeelen zijn gevaarlijker clan dwalingen, want dwalen onderstelt onderzoek, en voor voortgezet onderzoek moet zelfs de meest hardnekkige dwaling eindelijk wijken. De volwassene behoort de vooroordeelen zijner jeugd af te leggen; wanneer hij echter beweert in geene dwalingen te vervallen, dan is hij zeker bevooroordeeld.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
hervatten, vervatten, vervangen, vergrijpen, misgrijpen, misvatting, misverstand, wanbegrip, dwaling, feilen, vals

HERVATTEN, VERVATTEN, VERVANGEN, VERGRIJPEN, MISGRIJPEN, MISVATTING, MISVERSTAND, WANBEGRIP, DWALING, FEILEN, VALSCH

bron: Gerbrand Bruining - Nederduitsche synonymen (1836), band 2, bladzijde 5.

in hedendaagse spelling:
misvatting, mistasting, misgreep, misbegrip, wanbegrip, dwaling, misverstand, misgissing, vergissing, misslag, feil, mispas, misstap

MISVATTING, MISTASTING, MISGREEP, MISBEGRIP, WANBEGRIP, DWALING, MISVERSTAND, MISGISSING, VERGISSING, MISSLAG, FEIL, MISPAS, MISSTAP

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, bladzijde 433.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

Er is mogelijk een probleem met je verbinding
Je verbinding lijkt niet op die van een normale eindgebruiker, maar op die van een datacentrum. De gegevens op deze website zijn bedoeld om te raadplegen met een webbrowser door individuele gebruikers. Het is niet toegestaan om zonder toestemming scripts of andere hulpmiddelen te gebruiken om gegevens op de site automatisch te downloaden, voor welk doeleinde dan ook.

Om de website voor iedereen bereikbaar te houden, kunnen zulke verbindingen sterk worden vertraagd of in het ergste geval zelfs geheel geblokkeerd. Heb je de indruk dat je verbinding hier ten onrechte als een datacentrum-verbinding wordt aangemerkt, laat het dan weten. Vermeld daarbij graag je IP-adres: 35.168.111.204.

debug info: 0.0024 c