avontuur

als woordenboektrefwoord:

avontuur:
o. (...turen), zonderling voorval; de avonturen, de lotgevallen.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

avontuur (zn):
belevenis, evenement, lotgeval, wedervaren, wederwaardigheid

als synoniem van een ander trefwoord:

belevenis (zn) :
avontuur, ervaring, evenement, gebeuren, gebeurtenis, lotgeval, perikel, wedervaren, wederwaardigheid
evenement (zn) :
activiteit, avontuur, belevenis, festiviteit, gebeuren, happening, manifestatie, voorval
geschiedenis (zn) :
avontuur, belevenis, gebeurde, gebeurtenis, voorval
wedervaren (zn) :
avontuur, gebeurtenis, lotgeval
lotgeval (zn) :
avontuur, belevenis

woordverbanden van ‘avontuur’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
avontuur, feit, gebeurtenis, toeval, voorval

Avontuur — feit — gebeurtenis — toeval — voorval. De ruimste beteekenis heeft het woord gebeurtenis, dat in het algemeen iets aanduidt, dat geschiedt of voorvalt. Voorval is een op zich zelf staand feit of eene gebeurtenis, die slechts enkele personen betreft. Voor gebeurtenis en voorval wordt ook het aan het Fransch ontleende woord feit gebruikt. Feit stelt op den voorgrond, dat iets werkelijk geschied is; het is wat de Duitschers thatsache noemen, waaraan wederom het germanisme daadzaak ontleend is. Bovendien wordt feit gebruikt in den zin van historische gebeurtenis. Aan toeval is altijd het bijdenkbeeld verbonden van iets onverwachts of verrassends. Avontuur is eene buitengewone, eene toevallige, buiten den regel zijnde, gebeurtenis; dikwijls is er de gedachte van gevaar aan verbonden. „De nederlaag van Napoleon bij Waterloo was eene gewichtige gebeurtenis; de ontmoeting van Blücher en Wellington aan den avond van den slag was een gedenkwaardig voorval; het niet verschijnen van het corps van Grouchy op het beslissende oogenblik was voor de Franschen een noodlottig toeval. De vlucht van Napoleon uit Rusland was vol avonturen. Bij de studie der historie moet men veel feiten en jaartallen leeren."

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
avontuur, gebeurtenis, voorval, toeval

AVONTUUR, GEBEURTENIS, VOORVAL, TOEVAL

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, bladzijde 174.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

Er is mogelijk een probleem met je verbinding
Je verbinding lijkt niet op die van een normale eindgebruiker, maar op die van een datacentrum. De gegevens op deze website zijn bedoeld om te raadplegen met een webbrowser door individuele gebruikers. Het is niet toegestaan om zonder toestemming scripts of andere hulpmiddelen te gebruiken om gegevens op de site automatisch te downloaden, voor welk doeleinde dan ook.

Om de website voor iedereen bereikbaar te houden, kunnen zulke verbindingen sterk worden vertraagd of in het ergste geval zelfs geheel geblokkeerd. Heb je de indruk dat je verbinding hier ten onrechte als een datacentrum-verbinding wordt aangemerkt, laat het dan weten. Vermeld daarbij graag je IP-adres: 3.236.150.211.

debug info: 0.0026 c