avontuur

als woordenboektrefwoord:

avontuur:
o. (...turen), zonderling voorval; de avonturen, de lotgevallen.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

avontuur (zn) :
belevenis, evenement, lotgeval, wedervaren, wederwaardigheid

als synoniem van een ander trefwoord:

belevenis (zn) :
avontuur, ervaring, evenement, gebeuren, gebeurtenis, lotgeval, perikel, wedervaren, wederwaardigheid
evenement (zn) :
activiteit, avontuur, belevenis, festiviteit, gebeuren, happening, manifestatie, voorval
geschiedenis (zn) :
avontuur, belevenis, gebeurde, gebeurtenis, voorval
wedervaren (zn) :
avontuur, gebeurtenis, lotgeval
lotgeval (zn) :
avontuur, belevenis

woordverbanden van ‘avontuur’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

De ruimste beteekenis heeft het woord gebeurtenis, dat in het algemeen iets aanduidt, dat geschiedt of voorvalt. Voorval is een op zich zelf staand feit of eene gebeurtenis, die slechts enkele personen betreft. Voor gebeurtenis en voorval wordt ook het aan het Fransch ontleende woord feit gebruikt. Feit stelt op den voorgrond, dat iets werkelijk geschied is; het is wat de Duitschers thatsache noemen, waaraan wederom het germanisme daadzaak ontleend is. Bovendien wordt feit gebruikt in den zin van historische gebeurtenis. Aan toeval is altijd het bijdenkbeeld verbonden van iets onverwachts of verrassends. Avontuur is eene buitengewone, eene toevallige, buiten den regel zijnde, gebeurtenis; dikwijls is er de gedachte van gevaar aan verbonden. „De nederlaag van Napoleon bij Waterloo was eene gewichtige gebeurtenis; de ontmoeting van Blücher en Wellington aan den avond van den slag was een gedenkwaardig voorval; het niet verschijnen van het corps van Grouchy op het beslissende oogenblik was voor de Franschen een noodlottig toeval. De vlucht van Napoleon uit Rusland was vol avonturen. Bij de studie der historie moet men veel feiten en jaartallen leeren."

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, blz. 174:

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord
bijvoeglijk naamwoord
werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
woordcombinaties:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0027 c