geschiedenis

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

geschiedenis (zn):
geschiedeniswetenschap, geschiedkunde, historiek, geschiedvorsing
geschiedenis (zn):
historie, kroniek, relaas, verhaal, verslag, vertelling
geschiedenis (zn):
avontuur, belevenis, gebeurde, gebeurtenis, voorval
geschiedenis (zn):
aangelegenheid, affaire, zaak
geschiedenis (zn):
komedie

als synoniem van een ander trefwoord:

verslag (zn) :
artikel, bericht, bescheid, bulletin, geschiedenis, geschrift, historie, journaal, memorandum, notulen, proces-verbaal, protocol, rapport, relaas, reportage, verhaal, verslaggeving, vertelling
ontwikkeling (zn) :
beloop, beschaving, beweging, bloei, civilisatie, evolutie, gang, geschiedenis, groei, loop, ontplooiing, ontwikkelingsgang, opvoeding, trend, verloop, voortgang, vooruitgang, vorming, wasdom
zaak (zn) :
aangelegenheid, affaire, besogne, boel, ding, gegeven, geschiedenis, geval, iets, issue, komedie, kwestie, materie, object, onderwerp, stof, thema, topic, voorwerp, zelfstandigheid
verhaal (zn) :
geschiedenis, historie, kroniek, legende, mare, mythe, parabel, relaas, sage, sprookje, story, verslag, vertelling, vertelsel
verleden (zn) :
achtergrond, antecedent, doopceel, geschiedenis, historie, verleden tijd, vroegere tijd
affaire (zn) :
aangelegenheid, geschiedenis, historie, kwestie, toestand, zaak
gebeurtenis (zn) :
belevenis, evenement, geschiedenis, manifestatie
komedie (zn) :
geschiedenis, onderneming, zaak, zaakje
historie (zn) :
geschiedenis

woordverbanden van ‘geschiedenis’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
kroniek, geschiedenis, geschiedverhaal, historiebladen, jaarboek

Kroniek — geschiedenis — geschiedverhaal — historiebladen — jaarboek. Het bericht of verhaal van de belangrijke gebeurtenissen en lotgevallen der menschheid in haar geheel of voor een deel. Jaarboek is het werk, dat de voorvallen van een enkel jaar omvat; dikwijls echter wordt het gelijkbeteekenend met geschiedenis, soms met kroniek. Kroniek is eene korte vermelding naar tijdsorde van de voornaamste gebeurtenissen; geschiedenis een aaneengeschakeld, meer of min uitvoerig verhaal van hetgeen er met een persoon of eene zaak is voorgevallen. In uitgebreider zin is het de samenhangende voorstelling der gebeurtenissen en lotgevallen der volken en van de ontwikkeling der menschen, voor zooverre zij blijkt uit de ontwikkeling der maatschappelijke toestanden. Onder geschiedverhaal en historiebladen verstaat men de verhalen en verslagen van gebeurtenissen, zoowel van die, welke door tijdgenooten als van die, welke door de nakomelingschap geboekt zijn; het laatste woord vooral in dichterlijken stijl gebruikt.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

geschiedenis
toekomst

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

Er is mogelijk een probleem met je verbinding
Je verbinding lijkt niet op die van een normale eindgebruiker, maar op die van een datacentrum. De gegevens op deze website zijn bedoeld om te raadplegen met een webbrowser door individuele gebruikers. Het is niet toegestaan om zonder toestemming scripts of andere hulpmiddelen te gebruiken om gegevens op de site automatisch te downloaden, voor welk doeleinde dan ook.

Om de website voor iedereen bereikbaar te houden, kunnen zulke verbindingen sterk worden vertraagd of in het ergste geval zelfs geheel geblokkeerd. Heb je de indruk dat je verbinding hier ten onrechte als een datacentrum-verbinding wordt aangemerkt, laat het dan weten. Vermeld daarbij graag je IP-adres: 18.208.126.130.

debug info: 0.0024 c