geschiedenis

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

geschiedenis (zn) :
historiek, geschiedvorsing, geschiedkunde, geschiedeniswetenschap
geschiedenis (zn) :
verhaal, verslag, historie, vertelling, kroniek, relaas
geschiedenis (zn) :
gebeurtenis, voorval, avontuur, belevenis, gebeurde
geschiedenis (zn) :
affaire, zaak, aangelegenheid
geschiedenis (zn) :
komedie

als synoniem van een ander trefwoord:

verslag (zn) :
verhaal, bericht, rapport, artikel, historie, journaal, geschiedenis, geschrift, protocol, notulen, reportage, vertelling, bulletin, relaas, memorandum, verslaggeving, proces-verbaal, bescheid
ontwikkeling (zn) :
voortgang, gang, bloei, vooruitgang, loop, beschaving, evolutie, groei, opvoeding, vorming, beweging, verloop, trend, geschiedenis, beloop, civilisatie, wasdom, ontplooiing, ontwikkelingsgang
zaak (zn) :
geval, iets, voorwerp, affaire, boel, object, ding, onderwerp, stof, gegeven, komedie, thema, geschiedenis, aangelegenheid, kwestie, materie, issue, topic, zelfstandigheid, besogne
verhaal (zn) :
sprookje, verslag, legende, historie, mythe, geschiedenis, vertelling, kroniek, relaas, sage, vertelsel, parabel, story, mare
verleden (zn) :
achtergrond, verleden tijd, historie, geschiedenis, antecedent, vroegere tijd, doopceel
affaire (zn) :
zaak, toestand, historie, geschiedenis, aangelegenheid, kwestie
gebeurtenis (zn) :
evenement, geschiedenis, belevenis, manifestatie
komedie (zn) :
onderneming, zaakje, zaak, geschiedenis
historie (zn) :
geschiedenis

woordverbanden van ‘geschiedenis’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

Het bericht of verhaal van de belangrijke gebeurtenissen en lotgevallen der menschheid in haar geheel of voor een deel. Jaarboek is het werk, dat de voorvallen van een enkel jaar omvat; dikwijls echter wordt het gelijkbeteekenend met geschiedenis, soms met kroniek. Kroniek is eene korte vermelding naar tijdsorde van de voornaamste gebeurtenissen; geschiedenis een aaneengeschakeld, meer of min uitvoerig verhaal van hetgeen er met een persoon of eene zaak is voorgevallen. In uitgebreider zin is het de samenhangende voorstelling der gebeurtenissen en lotgevallen der volken en van de ontwikkeling der menschen, voor zooverre zij blijkt uit de ontwikkeling der maatschappelijke toestanden. Onder geschiedverhaal en historiebladen verstaat men de verhalen en verslagen van gebeurtenissen, zoowel van die, welke door tijdgenooten als van die, welke door de nakomelingschap geboekt zijn; het laatste woord vooral in dichterlijken stijl gebruikt.

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

geschiedenis
toekomst

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0039 c