voorwerp

als woordenboektrefwoord:

voorwerp:
o. (-en), elk ding op zichzelf.
voorwerp:
o. (-en), deel van de zin.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

voorwerp (zn) :
ding, iets, object, zaak

als synoniem van een ander trefwoord:

zaak (zn) :
aangelegenheid, affaire, besogne, boel, ding, gegeven, geschiedenis, geval, iets, issue, komedie, kwestie, materie, object, onderwerp, stof, thema, topic, voorwerp, zelfstandigheid
ding (zn) :
aangelegenheid, feit, geval, iets, object, voorwerp, zaak, zelfstandigheid
zelfstandigheid (zn) :
ding, entiteit, voorwerp, zaak
geval (zn) :
ding, merkwaardigs, voorwerp
iets (zn) :
ding, object, voorwerp, zaak
object (zn) :
ding, iets, voorwerp, zaak

woordverbanden van ‘voorwerp’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

doel:
doelwit, doeleinde, doelpunt, bedoeling, oogmerk, oogwit, einde, mikpunt, bestemming, strekking, voorwerp, toeleg, opzet, streven, plan (niet: doelstelling)
onderwerp:
punt, stof, voorwerp, zaak
voorwerp:
zaak
zaak:
ding, voorwerp, stuk

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

ding, voorwerp, zaak, schepsel, wezen

Ding is de algemeene benaming van al wat bestaat, geschiedt, gedaan of gezegd wordt; bij voorkeur zegt men het van iets, dat levenloos is. Voorwerp noemt men iets wat voor ons oog duidelijk begrensd is, wat eene plaats in de ruimte inneemt, hetzij dit, leven heeft of niet. Zaak noemt men de (wezenlijk of denkbeeldig) bestaande dingen, voor zoover zij met ons in betrekking staan; verder ook handelingen en toestanden. Tusschen zaak en ding bestaat in de taal van het dagelijksch leven weinig onderscheid. Ding is hierin meer in gebruik dan zaak. De uitbreiding der Russische macht in het Oosten is eene zaak, die meer dan één Europeesch kabinet de levendigste bezorgdheid inboezemt. Boomen, planten, schapen, runderen zijn dingen, wanneer zij geheel op zich zelf beschouwd worden. Heeft men echter hunne beteekenis voor den mensch op het oog, dan laten zij zich met den naam van zaken bestempelen. Eene der nuttigste zaken, die. Amerika heeft opgeleverd, is de quinine. De merinos zijn voor Spanje eene zaak van groot gewicht. De namen schepsel en wezen hebben uitsluitend betrekking op menschen en dieren. Schepsel is eigenlijk alles wat geschapen is. Wezen ziet meer op de eigenaardige wijze van zijn, van bestaan, waardoor dingen van eene bepaalde soort zich van dingen van andere soorten onderscheiden. De wezens onderscheidt men in redelijke en redelooze, menschelijke en dierlijke, hoogere en lagere, enz. De grootheid en de macht des Scheppers is zichtbaar in al zijne schepselen. Het Opperwezen.

onderwerp, voorwerp

Onderwerp is datgene, wat aan iets tot grondslag ligt; verder wat het voornaamste deel van iets uitmaakt, het hoofdbestanddeel is. Voorwerp is datgene, waarop iemand of iets zijne werking doet overgaan. Het onderwerp van alle gesprekken was de val van Napoleon. Wat was het onderwerp zijner rede? Wat is het voorwerp zijner studie? Hij was het voorwerp hunner beschouwing.

in Nederduitsche synonymen (1836), band 1, blz. 413:

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, blz. 296:

voorwerp, onderwerp

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0025 c