doel

als woordenboektrefwoord:

doel:
o. (-en), mikpunt; plan.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

doel (zn) :
plan, voornemen, bestemming, bedoeling, mikpunt, doelstelling, streven, doelwit, ambitie, oogwit, focus, richtpunt, oogmerk, finaliteit, buut
doel (zn) :
opzet, zin, objectief, betekenis, nut, doeleinde, intentie
doel (zn) :
pot, schietschijf, hok, goal

als synoniem van een ander trefwoord:

doelwit (zn) :
doel, plan, bestemming, bedoeling, mikpunt, doelstelling, zin, objectief, oogwit, focus, richtpunt, bijt, doeleinde, oogmerk, finaliteit
oogmerk (zn) :
doel, bedoeling, opzet, doelstelling, streven, objectief, inzicht, doelwit, doeleinde, intentie, buut
bedoeling (zn) :
voornemen, doel, plan, bestemming, opzet, streven, opvatting, wil, oogmerk, intentie, toeleg
voornemen (zn) :
draaiboek, plan, doel, besluit, bedoeling, ontwerp, planning, bestek, intentie, toeleg, buut
zin (zn) :
doel, plan, bedoeling, opzet, betekenis, inhoud, nut, intentie, ratio, bestaansreden, portee
streven (zn) :
doel, voornemen, bedoeling, doelstelling, doelwit, ambitie, doeleinde, oogmerk, aspiratie
plan (zn) :
voornemen, doel, bedoeling, strategie, zin, voorstel, idee, planning, project, intentie
opzet (zn) :
plan, voornemen, doel, bedoeling, ontwerp, bestek, tactiek, oogmerk, toeleg
intentie (zn) :
plan, voornemen, doel, bedoeling, opzet, zin, inzicht, oogmerk
ambitie (zn) :
doel, streven, ijver, eerzucht, aspiratie, aspiraties
objectief (zn) :
doel, doelstelling, doelwit, doeleinde, oogmerk
doelstelling (zn) :
doel, streven, doelwit, doeleinde, oogmerk
bestemming (zn) :
doel, eindpunt, bedoeling, reisdoel
betekenis (zn) :
doel, bedoeling
finaliteit (zn) :
doel, doeleinde
mikpunt (zn) :
doel, doelwit
hok (zn) :
doel
pot (zn) :
doel

woordverbanden van ‘doel’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

Het punt, waarnaar wij streven, waarop onze handelingen en onze wenschen gericht zijn. Voornemen is niet anders dan het besluit tot de handeling, hetzij deze al of niet tot uitvoering komt. Ik heb reeds jaren het voornemen gehad eene reis naar Zwitserland te doen. Opzet is een voornemen, dat zich op iets kwaads richt. Heb ik u beleedigd, dan is het zonder opzet geschied. Plan is hetzelfde als voornemen, maar minder onbepaald; het veronderstelt dat de wijze van uitvoering reeds ontworpen is, zij het ook nog slechts in den geest. Oogmerk onderstelt reeds een begin van uitvoering; het wijst het punt aan, waarop het oog gevestigd is, en waartoe de verschillende handelingen zullen moeten voeren; op de keus en de aanwending der middelen heeft men het oog bij bedoeling. Uwe voorkomendheid is zoo ongewoon en in het oog loopend, dat gij daar zeker het een of andere oogmerk mede hebt, ofschoon het mij nog niet heeft mogen gelukken uwe bedoeling te vatten. Tusschen doelwit, mikpunt en doel bestaat dit verschil, dat wij ons naar een doel zelf voortbewegen, het persoonlijk trachten te bereiken, terwijl bij doelwit en mikpunt alleen onze krachten in zekere richting worden aangewend. Het doel, dat Julius Caesar nooit uit het oog verloor, was de eerste persoon in Rome te worden; zich hoe langer hoe meer in de volksgunst te dringen was daarom het voornaamste doelwit van zijn streven. Iemand tot het mikpunt van zijne spotternijen maken. Doeleinde is slechts eene versterking van doel, en het meervoud doeleinden doet dienst als het ontbrekende meervoud van dit woord. Een nieuwmodisch zakmes dient tot allerlei doeleinden.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, blz. 77:

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0033 c