slot

als woordenboektrefwoord:

slot:
o. (-en), toestel tot sluiting.
slot:
o. (-en), kasteel, sterkte.
slot:
o. einde, besluit.
slot:
o. (-en), saldo.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

slot (zn) :
knip, schuif, hangslot, sluiting, fietsslot, grendel, slotje, slootje, kettingslot, kabelslot, contactslot, cijferslot, lipsslot
slot (zn) :
besluit, uiteinde, afsluiting, afloop, slotscène, einde, sluiting, finale, eind, slotstuk, voleindiging, voleinding, beëindiging
slot (zn) :
kasteel, burcht, burg, palts
slot (zn) :
naspel, nazang, postludium
slot (zn) :
saldo, eindcijfer
slot (zn) :
samenhang
slot (zn) :
uitkomst

als synoniem van een ander trefwoord:

uitkomst (zn) :
vrucht, afloop, effect, uitslag, bevinding, gevolg, einde, uitwerking, resultaat, oplossing, totaal, eind, werkzaamheid, slotsom, conclusie, rendement, slot, voortvloeisel, uitvloeisel, output, facit
einde (zn) :
besluit, afsluiting, afloop, sluiting, uitkomst, ontknoping, eind, slot, voleinding, voleindiging, beëindiging
besluit (zn) :
afsluiting, afronding, slotscène, einde, finale, slotstuk, slot, sluitstuk, beëindiging
samenhang (zn) :
verbinding, verband, relatie, perspectief, context, slot, verwantschap, setting
burcht (zn) :
kasteel, sterkte, bolwerk, slot, burg, ridderslot, paragoge, kashba
eind (zn) :
afloop, uiterste, einde, resultaat, uitkomst, laatste, slot
apotheose (zn) :
hoogtepunt, slotscène, ontknoping, slot, slottafereel
afloop (zn) :
uiteinde, einde, resultaat, uitkomst, slotsom, slot
afsluiting (zn) :
sluiting, slot, afgrendeling, occlusie
vergrendeling (zn) :
sluiting, slot, blokkade, afgrendeling
uiteinde (zn) :
afloop, overlijden, einde, slot
kasteel (zn) :
slot, vesting, burcht, chateau
knip (zn) :
schuif, slot, grendel
sluiting (zn) :
afsluiting, slot

woordverbanden van ‘slot’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

Het laatste gedeelte eener zaak of handeling. Einde is het allerlaatste gedeelte van iets in het algemeen, slot het einde van een afgewerkt geheel. Men zegt dus het slot van een brief, maar het einde van een bladzijde. Van een boek gebruikt men zoowel einde als slot. Eigenlijk eindigt het boek op de laatste bladzijde, en vormt de laatste volzin het slot. Besluit is de daad van besluiten, van eindigen. Men kan dus wel van het besluit eener redevoering spreken, omdat men zich den spreker als het ware nog sprekend voorstelt. Tot besluit maakte de spreker door eenige proeven het gesprokene voor iedereen duidelijk. Afloop is wel synoniem met einde, doch minder met de beide andere woorden. Het wordt gebruikt voor het einde eener handeling, of van hetgeen als zoodanig gedacht wordt. De afloop van het proces, van eene ziekte, enz. Na afloop der vergadering, van de voorstelling. In dergelijke uitdrukkingen is het gebruikelijker dan einde; altijd echter na het einde en niet na den afloop der preek.

Alle duiden eigenlijk eene versterkte woning van een edelman in de middeleeuwen aan, waaromheen langzamerhand vlekken (burgen, Fr. bourgs, Eng. boroughs) ontstonden, wier bewoners bij ons den naam van burgers kregen. Burg, burcht, slot zijn Germaansche woorden, kasteel is de aan het Latijn ontleende benaming van zulke versterkte woningen. Kasteel, oorspronkelijk eene versterkte legerplaats, kreeg later de beteekenis van eene sterkte; soms werd deze in of dicht, bij eene stad opgericht om de burgerij in toom te houden, zooals het kasteel Vredenburg te Utrecht, het kasteel van Antwerpen. Thans is kasteel het meest gewone woord; in samenstellingen zijn slot en burcht meer gebruikelijk: slottuin, burchtheer.

in Keur van Nederlandsche Synoniemen (1922):

slot, einde

Het laatste gedeelte van een zaak of handeling.

Einde ziet op het punt, waar iets ophoudt; slot onderstelt het laatste deel van een geordend en afgewerkt geheel. Een laan heeft wel een einde, maar geen slot; daarentegen heeft een brief wel een slot, doordat de brief een geordend en afgewerkt geheel is. Zoo zegt men: het einde van de bladzijde, niet het slot. Van een boek kunnen beide woorden gebruikt worden; het einde vindt men na den laatsten regel, het slot ziet op de laatste zinnen: Dat boek bevat een pakkend slot. Ik las dit boek van het begin tot het einde, maar kon het bewuste woord niet vinden. Einde is dus het tegengestelde van begin.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, blz. 314:

besluit, einde, slot

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, blz. 424:

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

slot
aanvang, begin, start

in de Woordenlijst onnodig Engels:

slot  zn.:
1 ruimte, gaatje, vrij plekje; 2 sleuf, connector, insteekplaats; 3 [luchtv.] vertrek/landingsvenster, tijdvenster, vertrek/landingsopening
slot(machine)  zn.:
gokkast, fruitautomaat, eenarmige bandiet

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0035 c