einde

als woordenboektrefwoord:

einde, eind, end:
o. (einden, eindes, enden), het laatste van iets.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

einde (zn):
afloop, afsluiting, besluit, beëindiging, eind, ontknoping, slot, sluiting, uitkomst, voleindiging, voleinding
einde (zn):
ondergang, teloorgang, val
einde (zn):
dood, verscheiden
einde (zn):
expiratie
einde (zn):
einddoel
einde (zn):
uiteinde
einde (zn):
afscheid

als synoniem van een ander trefwoord:

ondergang (zn) :
achteruitgang, bankroet, bederf, debacle, dood, einde, ineenstorting, instorting, ontreddering, ruïnering, subversie, teleurgang, teloorgang, tenondergang, val, verderf, verderfenis, verloop, verval, verwoesting
grens (zn) :
afbakening, afgrenzing, afpaling, afperking, begrenzing, beperking, buitenkant, demarcatie, einde, eindpunt, grenslijn, grenslinie, limiet, maximum, omkadering, plafond, rand, scheiding, scheidingslijn, uiterste
uitkomst (zn) :
afloop, bevinding, conclusie, effect, eind, einde, facit, gevolg, oplossing, output, rendement, resultaat, slot, slotsom, totaal, uitslag, uitvloeisel, uitwerking, voortvloeisel, vrucht, werkzaamheid
slot (zn) :
afloop, afsluiting, beëindiging, besluit, eind, einde, finale, slotscène, slotstuk, sluiting, uiteinde, voleinding, voleindiging
besluit (zn) :
afronding, afsluiting, beëindiging, einde, finale, slot, slotscène, slotstuk, sluitstuk
eind (zn) :
afloop, einde, laatste, resultaat, slot, uiterste, uitkomst
sluiting (zn) :
afsluiting, beëindiging, einde, opheffing, stopzetting
afloop (zn) :
einde, resultaat, slot, slotsom, uiteinde, uitkomst
uiteinde (zn) :
afloop, einde, overlijden, slot
eindstreep (zn) :
einde, finish, finishlijn
graf (zn) :
dood, einde, ondergang
afsluiting (zn) :
besluit, einde
einddoel (zn) :
einde
dood (bn) :
einde, ondergang

woordverbanden van ‘einde’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
besluit, einde, slot, afloop

Besluit — einde — slot — afloop. Het laatste gedeelte eener zaak of handeling. Einde is het allerlaatste gedeelte van iets in het algemeen, slot het einde van een afgewerkt geheel. Men zegt dus het slot van een brief, maar het einde van een bladzijde. Van een boek gebruikt men zoowel einde als slot. Eigenlijk eindigt het boek op de laatste bladzijde, en vormt de laatste volzin het slot. Besluit is de daad van besluiten, van eindigen. Men kan dus wel van het besluit eener redevoering spreken, omdat men zich den spreker als het ware nog sprekend voorstelt. Tot besluit maakte de spreker door eenige proeven het gesprokene voor iedereen duidelijk. Afloop is wel synoniem met einde, doch minder met de beide andere woorden. Het wordt gebruikt voor het einde eener handeling, of van hetgeen als zoodanig gedacht wordt. De afloop van het proces, van eene ziekte, enz. Na afloop der vergadering, van de voorstelling. In dergelijke uitdrukkingen is het gebruikelijker dan einde; altijd echter na het einde en niet na den afloop der preek.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in Keur van Nederlandsche Synoniemen (1922):

in hedendaagse spelling:
slot, einde

54. Slot einde.

Het laatste gedeelte van een zaak of handeling.

Einde ziet op het punt, waar iets ophoudt; slot onderstelt het laatste deel van een geordend en afgewerkt geheel. Een laan heeft wel een einde, maar geen slot; daarentegen heeft een brief wel een slot, doordat de brief een geordend en afgewerkt geheel is. Zoo zegt men: het einde van de bladzijde, niet het slot. Van een boek kunnen beide woorden gebruikt worden; het einde vindt men na den laatsten regel, het slot ziet op de laatste zinnen: Dat boek bevat een pakkend slot. Ik las dit boek van het begin tot het einde, maar kon het bewuste woord niet vinden. Einde is dus het tegengestelde van begin.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
besluit, einde, slot

BESLUIT, EINDE, SLOT

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, bladzijde 314.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

einde
aanvang, begin, start
zie ook:
een einde maken aan, een einde nemen, einde verhaal, ten einde, ten einde brengen, ten einde gebracht, ten einde lopen, ten einde raad, zonder einde

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

Er is mogelijk een probleem met je verbinding
Je verbinding lijkt niet op die van een normale eindgebruiker, maar op die van een datacentrum. De gegevens op deze website zijn bedoeld om te raadplegen met een webbrowser door individuele gebruikers. Het is niet toegestaan om zonder toestemming scripts of andere hulpmiddelen te gebruiken om gegevens op de site automatisch te downloaden, voor welk doeleinde dan ook.

Om de website voor iedereen bereikbaar te houden, kunnen zulke verbindingen sterk worden vertraagd of in het ergste geval zelfs geheel geblokkeerd. Heb je de indruk dat je verbinding hier ten onrechte als een datacentrum-verbinding wordt aangemerkt, laat het dan weten. Vermeld daarbij graag je IP-adres: 3.236.112.98.

debug info: 0.0031 c