einde

als woordenboektrefwoord:

einde, eind, end:
o. (einden, eindes, enden), het laatste van iets.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

einde (zn) :
besluit, afsluiting, afloop, sluiting, uitkomst, ontknoping, eind, slot, voleinding, voleindiging, beëindiging
einde (zn) :
ondergang, val, teloorgang
einde (zn) :
dood, verscheiden
einde (zn) :
expiratie
einde (zn) :
einddoel
einde (zn) :
uiteinde
einde (zn) :
afscheid

als synoniem van een ander trefwoord:

grens (zn) :
beperking, eindpunt, uiterste, maximum, einde, scheiding, buitenkant, plafond, rand, afbakening, limiet, grenslijn, scheidingslijn, omkadering, begrenzing, grenslinie, afgrenzing, afperking, afpaling, demarcatie
ondergang (zn) :
val, verval, einde, verwoesting, dood, achteruitgang, bederf, verloop, instorting, bankroet, verderf, ontreddering, teloorgang, debacle, ruïnering, verderfenis, subversie, tenondergang, teleurgang, ineenstorting
uitkomst (zn) :
vrucht, afloop, effect, uitslag, bevinding, gevolg, einde, uitwerking, resultaat, oplossing, totaal, eind, werkzaamheid, slotsom, conclusie, rendement, slot, voortvloeisel, uitvloeisel, output, facit
slot (zn) :
besluit, uiteinde, afsluiting, afloop, slotscène, einde, sluiting, finale, eind, slotstuk, voleindiging, voleinding, beëindiging
besluit (zn) :
afsluiting, afronding, slotscène, einde, finale, slotstuk, slot, sluitstuk, beëindiging
eind (zn) :
afloop, uiterste, einde, resultaat, uitkomst, laatste, slot
sluiting (zn) :
afsluiting, opheffing, einde, stopzetting, beëindiging
afloop (zn) :
uiteinde, einde, resultaat, uitkomst, slotsom, slot
uiteinde (zn) :
afloop, overlijden, einde, slot
eindstreep (zn) :
einde, finish, finishlijn
graf (zn) :
ondergang, einde, dood
afsluiting (zn) :
besluit, einde
einddoel (zn) :
einde
dood (bn) :
ondergang, einde

woordverbanden van ‘einde’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

Het laatste gedeelte eener zaak of handeling. Einde is het allerlaatste gedeelte van iets in het algemeen, slot het einde van een afgewerkt geheel. Men zegt dus het slot van een brief, maar het einde van een bladzijde. Van een boek gebruikt men zoowel einde als slot. Eigenlijk eindigt het boek op de laatste bladzijde, en vormt de laatste volzin het slot. Besluit is de daad van besluiten, van eindigen. Men kan dus wel van het besluit eener redevoering spreken, omdat men zich den spreker als het ware nog sprekend voorstelt. Tot besluit maakte de spreker door eenige proeven het gesprokene voor iedereen duidelijk. Afloop is wel synoniem met einde, doch minder met de beide andere woorden. Het wordt gebruikt voor het einde eener handeling, of van hetgeen als zoodanig gedacht wordt. De afloop van het proces, van eene ziekte, enz. Na afloop der vergadering, van de voorstelling. In dergelijke uitdrukkingen is het gebruikelijker dan einde; altijd echter na het einde en niet na den afloop der preek.

in Keur van Nederlandsche Synoniemen (1922):

slot, einde

Het laatste gedeelte van een zaak of handeling.

Einde ziet op het punt, waar iets ophoudt; slot onderstelt het laatste deel van een geordend en afgewerkt geheel. Een laan heeft wel een einde, maar geen slot; daarentegen heeft een brief wel een slot, doordat de brief een geordend en afgewerkt geheel is. Zoo zegt men: het einde van de bladzijde, niet het slot. Van een boek kunnen beide woorden gebruikt worden; het einde vindt men na den laatsten regel, het slot ziet op de laatste zinnen: Dat boek bevat een pakkend slot. Ik las dit boek van het begin tot het einde, maar kon het bewuste woord niet vinden. Einde is dus het tegengestelde van begin.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, blz. 314:

besluit, einde, slot

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

einde
aanvang, begin, start

woorden met een verwante vorm:

bijwoord

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0036 c