bedoeling

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

bedoeling (zn) :
bestemming, doel, intentie, oogmerk, opvatting, opzet, plan, streven, toeleg, voornemen, wil
bedoeling (zn) :
betekenis, significatie, strekking, zin

als synoniem van een ander trefwoord:

doel (zn) :
ambitie, bedoeling, bestemming, buut, doelstelling, doelwit, finaliteit, focus, mikpunt, oogmerk, oogwit, plan, richtpunt, streven, voornemen
doelwit (zn) :
bedoeling, bestemming, bijt, doel, doeleinde, doelstelling, finaliteit, focus, mikpunt, objectief, oogmerk, oogwit, plan, richtpunt, zin
inhoud (zn) :
bedoeling, betekenis, boodschap, kerngedachte, leerstof, materie, onderwerp, portee, significatie, stof, strekking, teneur, thema, zin
oogmerk (zn) :
bedoeling, buut, doel, doeleinde, doelstelling, doelwit, intentie, inzicht, objectief, opzet, streven
voornemen (zn) :
bedoeling, besluit, bestek, buut, doel, draaiboek, intentie, ontwerp, plan, planning, toeleg
zin (zn) :
bedoeling, bestaansreden, betekenis, doel, inhoud, intentie, nut, opzet, plan, portee, ratio
streven (zn) :
ambitie, aspiratie, bedoeling, doel, doeleinde, doelstelling, doelwit, oogmerk, voornemen
plan (zn) :
bedoeling, doel, idee, intentie, planning, project, strategie, voornemen, voorstel, zin
opzet (zn) :
bedoeling, bestek, doel, ontwerp, oogmerk, plan, tactiek, toeleg, voornemen
intentie (zn) :
bedoeling, doel, inzicht, oogmerk, opzet, plan, voornemen, zin
wil (zn) :
bedoeling, begeerte, eis, verlangen, wens, wilsuiting, zin
inzicht (zn) :
bedoeling, intentie, oogmerk, opzet, plan, voornemen
bestemming (zn) :
bedoeling, doel, eindpunt, reisdoel
doeleinde (zn) :
bedoeling, bestemming, oogmerk
tendens (zn) :
bedoeling, strekking, teneur
betekenis (zn) :
bedoeling, doel

woordverbanden van ‘bedoeling’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

Het punt, waarnaar wij streven, waarop onze handelingen en onze wenschen gericht zijn. Voornemen is niet anders dan het besluit tot de handeling, hetzij deze al of niet tot uitvoering komt. Ik heb reeds jaren het voornemen gehad eene reis naar Zwitserland te doen. Opzet is een voornemen, dat zich op iets kwaads richt. Heb ik u beleedigd, dan is het zonder opzet geschied. Plan is hetzelfde als voornemen, maar minder onbepaald; het veronderstelt dat de wijze van uitvoering reeds ontworpen is, zij het ook nog slechts in den geest. Oogmerk onderstelt reeds een begin van uitvoering; het wijst het punt aan, waarop het oog gevestigd is, en waartoe de verschillende handelingen zullen moeten voeren; op de keus en de aanwending der middelen heeft men het oog bij bedoeling. Uwe voorkomendheid is zoo ongewoon en in het oog loopend, dat gij daar zeker het een of andere oogmerk mede hebt, ofschoon het mij nog niet heeft mogen gelukken uwe bedoeling te vatten. Tusschen doelwit, mikpunt en doel bestaat dit verschil, dat wij ons naar een doel zelf voortbewegen, het persoonlijk trachten te bereiken, terwijl bij doelwit en mikpunt alleen onze krachten in zekere richting worden aangewend. Het doel, dat Julius Caesar nooit uit het oog verloor, was de eerste persoon in Rome te worden; zich hoe langer hoe meer in de volksgunst te dringen was daarom het voornaamste doelwit van zijn streven. Iemand tot het mikpunt van zijne spotternijen maken. Doeleinde is slechts eene versterking van doel, en het meervoud doeleinden doet dienst als het ontbrekende meervoud van dit woord. Een nieuwmodisch zakmes dient tot allerlei doeleinden.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, blz. 77:

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0037 c