ontwerp

als woordenboektrefwoord:

ontwerp:
o. (-en), plan : ontwerp ener reis, van een wet.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

ontwerp (zn) :
model, schets, plan, plaatje, opzet, concept, voorstel, planning, geraamte, tekening, suggestie, project, design, voorbereiding, klad, kladje, propositie, ordinantie

als synoniem van een ander trefwoord:

plan (zn) :
schets, draaiboek, schema, ontwerp, opzet, plattegrond, planning, bestek, projectie, programma, beraming, tijdsindeling, ontwerptekening, grondtekening, ordinantie
model (zn) :
type, schema, ontwerp, voorbeeld, vorm, patroon, mal, prototype, sjabloon, dummy, maaksel, paradigma, richtsnoer, sjablone, exempel
voornemen (zn) :
draaiboek, plan, doel, besluit, bedoeling, ontwerp, planning, bestek, intentie, toeleg, buut
opzet (zn) :
plan, voornemen, doel, bedoeling, ontwerp, bestek, tactiek, oogmerk, toeleg
ontwikkeling (zn) :
uitvinding, ontwerp, voorbereiding, totstandkoming
concept (zn) :
schets, plan, voorstelling, ontwerp, klad
project (zn) :
plan, ontwerp, projectie
tekening (zn) :
ontwerp, patroon, dessin
voorstel (zn) :
plan, ontwerp, idee
blauwdruk (zn) :
ontwerp, concept
schets (zn) :
ontwerp, concept
design (zn) :
ontwerp, vorm

woordverbanden van ‘ontwerp’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

Al deze woorden wijzen eene werking van geest en wil aan om iets ten uitvoer te brengen. Voornemen en plan drukken dit zonder meer uit. Zijt gij voornemens naar de societeit te gaan? Gaat men tot het vaststellen der middelen en het beramen der wijze van uitvoering over, dan vormt men een ontwerp. Ook plan kan men in deze beteekenis gebruiken. Een ontwerp van een gebouw, van een brief, van eene wet. Toeleg is de voorbereiding en het maken der schikkingen tot de uitvoering, die tegen iemand of iets gericht is; aanslag heet de onderneming zelve, maar het wordt meer gebruikt voor geheimen aanval. Zijn snoode toeleg werd verijdeld. Er werd een aanslag op 's prinsen leven gedaan. Heraugière's aanslag op Breda gelukte.

bestek, ontwerp, plan

noemt men de uitdrukking der denkbeelden, waarnaar een werk (inzonderheid een bouwkundig werk) moet worden uitgevoerd. De eerste aanleg, de afbeelding in hoofdtrekken, heet ontwerp; de teekening heet het plan. In het dagelijksch leven worden plan en ontwerp voor hetgeen men beraamt, dikwijls door elkaar gebruikt. In officieelen of kanselarijstijl wordt meest ontwerp of concept gebruikt. Bestek noemt men het definitieve ontwerp, waarnaar de aanbesteding plaats heeft, het breedvoerig ontwerp met de beschrijving van de uit te voeren werken, de soort van materialen, alsmede van de berekening der kosten.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, blz. 49:

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, blz. 319:

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, blz. 104:

plan, ontwerp

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0055 c