afloop

als woordenboektrefwoord:

afloop:
m. (...lopen), einde; uitslag.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

afloop (zn) :
uiteinde, einde, resultaat, uitkomst, slotsom, slot
afloop (zn) :
besluit, uitslag, resultaat, uitkomst, ontknoping
afloop (zn) :
verloop, verstrijking
afloop (zn) :
gootsteen

als synoniem van een ander trefwoord:

uitkomst (zn) :
vrucht, afloop, effect, uitslag, bevinding, gevolg, einde, uitwerking, resultaat, oplossing, totaal, eind, werkzaamheid, slotsom, conclusie, rendement, slot, voortvloeisel, uitvloeisel, output, facit
uitwerking (zn) :
afloop, effect, uitslag, kracht, gevolg, werking, resultaat, uitkomst, werkzaamheid, invloed, bewerking, voortvloeisel, extensie, uitwerksel, oppuntstelling
resultaat (zn) :
afloop, effect, uitslag, gevolg, bevinding, uitwerking, uitkomst, consequentie, voortvloeisel, voortbrengsel, uitwerksel, einduitkomst
slot (zn) :
besluit, uiteinde, afsluiting, afloop, slotscène, einde, sluiting, finale, eind, slotstuk, voleindiging, voleinding, beëindiging
einde (zn) :
besluit, afsluiting, afloop, sluiting, uitkomst, ontknoping, eind, slot, voleinding, voleindiging, beëindiging
verloop (zn) :
gang, afloop, koers, loop, evolutie, proces, toedracht, ontwikkeling, lijn, beloop, ontwikkelingsgang
slotsom (zn) :
besluit, afloop, bevinding, uitkomst, conclusie, gevolgtrekking, einduitkomst
eind (zn) :
afloop, uiterste, einde, resultaat, uitkomst, laatste, slot
uitslag (zn) :
uitloop, afloop, gevolg, resultaat, uitkomst
uiteinde (zn) :
afloop, overlijden, einde, slot

woordverbanden van ‘afloop’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

besluit, einde, slot, afloop

Het laatste gedeelte eener zaak of handeling. Einde is het allerlaatste gedeelte van iets in het algemeen, slot het einde van een afgewerkt geheel. Men zegt dus het slot van een brief, maar het einde van een bladzijde. Van een boek gebruikt men zoowel einde als slot. Eigenlijk eindigt het boek op de laatste bladzijde, en vormt de laatste volzin het slot. Besluit is de daad van besluiten, van eindigen. Men kan dus wel van het besluit eener redevoering spreken, omdat men zich den spreker als het ware nog sprekend voorstelt. Tot besluit maakte de spreker door eenige proeven het gesprokene voor iedereen duidelijk. Afloop is wel synoniem met einde, doch minder met de beide andere woorden. Het wordt gebruikt voor het einde eener handeling, of van hetgeen als zoodanig gedacht wordt. De afloop van het proces, van eene ziekte, enz. Na afloop der vergadering, van de voorstelling. In dergelijke uitdrukkingen is het gebruikelijker dan einde; altijd echter na het einde en niet na den afloop der preek.

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

afloop
aanvang

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
woordcombinaties:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0029 c