opfokken

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

provoceren (ww) :
aanhitsen, opfokken, ophitsen, opnaaien, opruien, prikkelen, stoken, tarten, tergen, uit de tent lokken, uitdagen, uitlokken
opjutten (ww) :
opfokken, opjagen, opjuinen, opstoken, opzetten

woordverbanden van ‘opfokken’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908)*:

in hedendaagse spelling:
grootbrengen, opfokken, opkweken, opvoeden

Grootbrengen — opfokken — opkweeken — opvoeden. Een levend wezen voedsel en onderhoud verschaffen en tot ontwikkeling brengen. Bij grootbrengen, dat de meest algemeene beteekenis heeft, denkt men vooral aan de lichamelijke ontwikkeling; vaak staat de gedachte op den voorgrond, dat het grootbrengen moeite en zorg veroorzaakt: Het vereischt veel overleg en zuinigheid om met zoo'n klein inkomen zes kinderen groot te brengen. Eer brengt een arme vader met vreugd zes kinderen groot enz. Opfokken (zie ook Aanlokken) wordt uitsluitend van dieren gezegd, en beteekent met veel zorg en moeite een jong dier tot ontwikkeling brengen. Het lammetje was met de zuigflesch opgefokt. Opkweeken zegt 't zelfde, maar in nog sterkere mate, en wordt zoowel van planten, kinderen of herstellenden, als van dieren gezegd. Opvoeden, eig. voedsel en onderhoud verschaffen, is thans bijna uitsluitend in gebruik met de beteekenis vormen en ontwikkelen; men heeft lichamelijke en geestelijke opvoeding; iemand opvoeden in de vreeze des Heeren, tot een nuttig lid der maatschappij.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
opbrengen, opfokken, opkweken, opvoeden

OPBRENGEN, OPFOKKEN, OPKWEEKEN, OPVOEDEN

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, bladzijde 58.

* De spelling in deze bronnen kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.002 c