schatting

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

schatting (zn):
begroting, berekening, prijsopgave, prognose, raming, rooi, taxatie
schatting (zn):
belasting, census, cijns, heffing, tribuut
schatting (zn):
achting, appreciatie, waardering
schatting (zn):
tol

als synoniem van een ander trefwoord:

taxatie (zn) :
beoordeling, prijsbepaling, schatting, waardebepaling, waardering
heffing (zn) :
belasting, inning, invordering, recognitie, retributie, schatting
raming (zn) :
begroting, benadering, berekening, gis, rooi, schatting, taxatie
waardering (zn) :
beoordeling, evaluatie, schatting, taxatie, waardebepaling
begroting (zn) :
berekening, budget, kostenraming, raming, schatting
appreciatie (zn) :
achting, schatting, waardering, waardetoetsing
rekening (zn) :
berekening, gissing, schatting
dunk (zn) :
schatting, waardering
raam (zn) :
raming, schatting

woordverbanden van ‘schatting’ grafisch weergegeven

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
belasting, cijns, tiend, grondrente, tol, schatting

Belasting — cijns — tiend — grondrente — tol — schatting. De geldsom, die de eigenaar van den grond of van hetgeen zich op den grond bevindt, of ten algemeene nutte, òf aan den houder van een bepaald recht, moet opbrengen. Belasting heet in het algemeen het geld, dat door de inwoners van een land, gewest, enz. ten algemeenen nutte wordt opgebracht; schatting, in het bijzonder de jaarlijksche som door den eenen staat aan den anderen te betalen, of de schadevergoeding in geld door een overwonnen staat aan zijn overwinnaar te geven (oorlogsschatting); cijns of uitgang hetgeen van zekere bezitting of van de opbrengst er van jaarlijks gegeven wordt; wordt hij niet binnen een bepaalden tijd geïnd, dan vervalt het recht er op. Een tiend is een zeker evenredig gedeelte van de veldvruchten, dat tengevolge van oude rechten, van een bepaald stuk grond moet worden opgebracht. Eene grondrente is eene vaste geldsom ot onveranderlijke hoeveelheid vruchten, die de eigenaar van een stuk grond aan den houder der grondrente moet opbrengen; tol de belasting, die men betaalt voor het recht van passage of doorvoer.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
cijns, schatting

CIJNS, SCHATTING

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, bladzijde 429.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

Er is mogelijk een probleem met je verbinding
Je verbinding lijkt niet op die van een normale eindgebruiker, maar op die van een datacentrum. De gegevens op deze website zijn bedoeld om te raadplegen met een webbrowser door individuele gebruikers. Het is niet toegestaan om zonder toestemming scripts of andere hulpmiddelen te gebruiken om gegevens op de site automatisch te downloaden, voor welk doeleinde dan ook.

Om de website voor iedereen bereikbaar te houden, kunnen zulke verbindingen sterk worden vertraagd of in het ergste geval zelfs geheel geblokkeerd. Heb je de indruk dat je verbinding hier ten onrechte als een datacentrum-verbinding wordt aangemerkt, laat het dan weten. Vermeld daarbij graag je IP-adres: 3.236.97.49.

debug info: 0.0021 c