cijns

als woordenboektrefwoord:

cijns:
m. (cijnzen), schatting.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

belasting (zn) :
aanslag, accijns, brandschatting, btw, census, cijns, fiscus, heffing, leges, recognitie, retributie, taks, tol, tolgeld
schatting (zn) :
belasting, census, cijns, heffing, tribuut
aanslag (zn) :
accijns, belasting, cijns, taks, taxatie

woordverbanden van ‘cijns’ grafisch weergegeven

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
belasting, cijns, tiend, grondrente, tol, schatting

Belasting — cijns — tiend — grondrente — tol — schatting. De geldsom, die de eigenaar van den grond of van hetgeen zich op den grond bevindt, of ten algemeene nutte, òf aan den houder van een bepaald recht, moet opbrengen. Belasting heet in het algemeen het geld, dat door de inwoners van een land, gewest, enz. ten algemeenen nutte wordt opgebracht; schatting, in het bijzonder de jaarlijksche som door den eenen staat aan den anderen te betalen, of de schadevergoeding in geld door een overwonnen staat aan zijn overwinnaar te geven (oorlogsschatting); cijns of uitgang hetgeen van zekere bezitting of van de opbrengst er van jaarlijks gegeven wordt; wordt hij niet binnen een bepaalden tijd geïnd, dan vervalt het recht er op. Een tiend is een zeker evenredig gedeelte van de veldvruchten, dat tengevolge van oude rechten, van een bepaald stuk grond moet worden opgebracht. Eene grondrente is eene vaste geldsom ot onveranderlijke hoeveelheid vruchten, die de eigenaar van een stuk grond aan den houder der grondrente moet opbrengen; tol de belasting, die men betaalt voor het recht van passage of doorvoer.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
cijns, schatting

CIJNS, SCHATTING

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, bladzijde 429.

in hedendaagse spelling:
rente, interest, woeker, cijns, opbrengst, opkomst, inkomst, inkomen

RENTE, INTEREST, WOEKER, CIJNS, OPBRENGST, OPKOMST, INKOMST, INKOMEN

bron: Gerbrand Bruining - Nederduitsche synonymen (1836), band 2, bladzijde 384.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0018 c