rente

als woordenboektrefwoord:

rente:
v. (-n), intrest.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

bedrag (zn) :
actief, activa, barema, douceurtje, eregeld, facit, geldsom, passief, premie, prijs, rente, schuld, som, somma, summa, tarief, tegemoetkoming, vergoeding
interest (zn) :
intrest, rente

woordverbanden van ‘rente’ grafisch weergegeven

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

Inkomen is de som, die iemand jaarlijks kan verteren, zonder dat hij financieel achteruitgaat. Inkomsten zijn de verschillende baten, die iemands inkomen uitmaken. De inkomsten staan tegenover de uitgaven. Rente ziet uitsluitend op de opbrengst van vaste goederen en belegde gelden. Van zijne rente leven. Een ambtenaar, die van zijn traktement leven moet, spreekt van zijn jaarlijksch inkomen, niet van zijne inkomsten, en kan niet zeggen dat hij van zijne rente leeft.

interest, rente

Rente is de werkelijke opbrengst van een uitgezet kapitaal; interest de overwinst, die men bij de gewone rente krijgt. Behoeft men niet te vreezen voor verlies van kapitaal, dan is men tevreden met de rente, bestaat die vrees wel, dan eischt men iets meer voor de risico; hetgeen men zoo meer krijgt met de rente te zamen is dan interest. Deze wetenschappelijke onderscheiding wordt intusschen in het dagelijksch leven niet in acht genomen; men gebruikt rente en interest door elkaar. In rechten spreekt men van rente bij een fonds perdu, b.v. lijfrente, waarbij men aanspraak heeft op eene voortdurende uitkeering, maar niet op de hoofdsom of het kapitaal. Bij de interest behoudt men het recht op de hoofdsom.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, blz. 132:

rente, interest

in Nederduitsche synonymen (1836), band 2, blz. 384:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0031 c