deemoedig

als woordenboektrefwoord:

deemoedig, demoedig:
bn. (-er, -st), zeer nederig.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

deemoedig (bn):
berouwvol, nederig, ootmoedig

als synoniem van een ander trefwoord:

gedwee (bn) :
deemoedig, dociel, gehoorzaam, gewillig, gezeglijk, handelbaar, inschikkelijk, koest, mak, meegaand, murw, nederig, onderdanig, onderworpen, ootmoedig, slaafs, tam, volgzaam, willig
onderworpen (bn) :
berustend, deemoedig, dociel, gedwee, gehoorzaam, gewillig, gezeglijk, lijdzaam, meegaand, onderdanig, ondergeschikt, ootmoedig, serviel, slaafs, volgzaam, willig
nederig (bn) :
deemoedig, gedwee, onderdanig

woordverbanden van ‘deemoedig’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
deemoedig, nederig, ootmoedig

Deemoedig — nederig — ootmoedig. De eigenschap van hem, die geen hoog denkbeeld, van zich zelf heeft en zulks in zijne daden toont. Nederig drukt dit uit zonder bijgedachte. Deemoedig heeft de bijgedachte van schuld. Ootmoedig die van onderworpenheid. Vandaar dat ootmoedig vooral gebruikt wordt met betrekking tot het gevoel van onderworpenheid voor God. Een nederig man. Heel deemoedig kwam hij aanzetten, zich zijne schuld ten volle bewust. Uw ootmoedige dienaar; een ootmoedig gebed.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in Keur van Nederlandsche Synoniemen (1922):

in hedendaagse spelling:
deemoedig, nederig, ootmoedig

78. Deemoedig — nederig — ootmoedig.

Deze woorden duiden aan, dat iemand blijkens zijn daden geen hoogen dunk van zich zelven heeft.

Nederig zegt omtrent de beweegreden niets; het drukt evenwel zeer sterk uit, dat de bescheidenheid uit uiterlijke blijken spreekt, zoodat alle pracht en trotschheid verre blijft. Hij is nederig gekleed. In een nederige woning vindt men soms meer geluk dan in een trotsch paleis.

Deemoedig onderstelt schuldgevoel, terwijl ootmoedig de bijgedachte heeft, dat men zijn eigen kleinheid of nietigheid diep gevoelt. Hij smeekte God deemoedig om vergeving; hij onderwierp zich ootmoedig aan Zijn wil.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
deemoedig, nederig, ootmoedig

DEMOEDIG, NEDERIG, OOTMOEDIG

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, bladzijde 38.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

deemoedig
hoogmoedig

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

Er is mogelijk een probleem met je verbinding
Je verbinding lijkt niet op die van een normale eindgebruiker, maar op die van een datacentrum. De gegevens op deze website zijn bedoeld om te raadplegen met een webbrowser door individuele gebruikers. Het is niet toegestaan om zonder toestemming scripts of andere hulpmiddelen te gebruiken om gegevens op de site automatisch te downloaden, voor welk doeleinde dan ook.

Om de website voor iedereen bereikbaar te houden, kunnen zulke verbindingen sterk worden vertraagd of in het ergste geval zelfs geheel geblokkeerd. Heb je de indruk dat je verbinding hier ten onrechte als een datacentrum-verbinding wordt aangemerkt, laat het dan weten. Vermeld daarbij graag je IP-adres: 35.168.111.204.

debug info: 0.003 c