langzamerhand

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

langzamerhand (bw) :
allengs, gaandeweg, geleidelijk, mettertijd, stilaan, stilletjes, stilletjesaan, van lieverlede, zachtjes aan, zoetjes aan

als synoniem van een ander trefwoord:

geleidelijk (bw) :
langzaam, langzaamaan, langzamerhand, stapsgewijs, stilaan, stilletjes, stukje bij beetje, trapsgewijs, vloeiend, zoetjesaan
gaandeweg (bw) :
allengs, geleidelijk, langzamerhand, stilaan, stapsgewijs, trapsgewijs, van lieverlee
mondjesmaat (bw) :
langzaamaan, langzamerhand, stilaan, stukje bij beetje, zoetjes
allengs (bw) :
allengskens, gaandeweg, geleidelijk, langzamerhand
stilletjes (bw) :
gaandeweg, geleidelijk, langzaamaan, langzamerhand
stilaan (bw) :
gaandeweg, geleidelijk, langzamerhand
mettertijd (bw) :
langzamerhand

woordverbanden van ‘langzamerhand’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

allengs:
langzamerhand
gaandeweg:
langzamerhand
geleidelijk:
langzamerhand
langzamerhand:
allengs(kens), van lieverlede, geleidelijk, gaandeweg

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

Hoewel men ze bijna altijd met elkander kan verwisselen, zijn er toch kleine verschillen bij deze woorden op te merken. Zij drukken alle eene langzaam voortschrijdende werking aan. Het langzame wordt vooral door langzamerhand uitgedrukt. Allengs en allengskens geven te kennen, dat er naarmate van het verloop van den tijd voortgang in het werk is; allengskens geeft een kleiner voortgang aan dan allengs. Gaandeweg brengt het voortgaan der handeling met eene andere werking in verband. Van lieverlede behoort meer in deftigen stijl te huis, en drukt uit dat de handeling ongemerkt voortgaat; oogenschijnlijk niet, doch inderdaad wel. Zachtjesaan en zoetjesaan zien op den zachten, kalmen voortgang eener handeling.

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

langzamerhand
eensklaps, ineens, onverwacht, onverwachts, opeens, plots, plotseling

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0029 c