gaandeweg

als woordenboektrefwoord:

gaandeweg:
bw. van lieverlede.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

gaandeweg (bw) :
geleidelijk, langzamerhand, trapsgewijs, stilaan, allengs, van lieverlee, stapsgewijs

als synoniem van een ander trefwoord:

langzamerhand (bw) :
stilletjes, zachtjes aan, zoetjes aan, geleidelijk, gaandeweg, mettertijd, stilaan, allengs, van lieverlede, stilletjesaan
allengs (bw) :
geleidelijk, gaandeweg, langzamerhand, allengskens
stilletjes (bw) :
geleidelijk, gaandeweg, langzamerhand, langzaamaan
stilaan (bw) :
geleidelijk, gaandeweg, langzamerhand
mettertijd (bw) :
op den duur, gaandeweg, allengs

woordverbanden van ‘gaandeweg’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

Hoewel men ze bijna altijd met elkander kan verwisselen, zijn er toch kleine verschillen bij deze woorden op te merken. Zij drukken alle eene langzaam voortschrijdende werking aan. Het langzame wordt vooral door langzamerhand uitgedrukt. Allengs en allengskens geven te kennen, dat er naarmate van het verloop van den tijd voortgang in het werk is; allengskens geeft een kleiner voortgang aan dan allengs. Gaandeweg brengt het voortgaan der handeling met eene andere werking in verband. Van lieverlede behoort meer in deftigen stijl te huis, en drukt uit dat de handeling ongemerkt voortgaat; oogenschijnlijk niet, doch inderdaad wel. Zachtjesaan en zoetjesaan zien op den zachten, kalmen voortgang eener handeling.

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

gaandeweg
eensklaps, ineens, onverwacht, onverwachts, opeens, plots, plotseling

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0026 c