afstappen

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

afstappen (ww) :
opstappen, vertrekken, aftreden, weggaan
afstappen (ww) :
uitstappen, afdalen, afstijgen
afstappen (ww) :
opgeven, afzien, laten varen

als synoniem van een ander trefwoord:

opstappen (ww) :
vertrekken, afstappen, voortgaan, optrekken, ophoepelen, weggaan, opkramen
weggaan (ww) :
aftreden, scheiden, afstappen
uitstappen (ww) :
afstappen, uitstijgen
aftreden (ww) :
afstappen, afpassen
afgaan (ww) :
afstappen, toegaan

woordverbanden van ‘afstappen’ grafisch weergegeven

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

Eene handeling, waaraan men bezig is, niet voortzetten. Bij uitscheiden, dat minder in de schrijftaal gebezigd wordt, wordt meer opzettelijk dan bij ophouden te kennen gegeven, dat de afgebroken handeling niet hervat wordt. Aflaten en afstaan, bijna uitsluitend in dichterlijke taal in gebruik, worden meest gezegd van zulke handelingen, die als kwaad of althans als onaangenaam voor een ander worden voorgesteld. Vandaar dat zij veelal gebezigd worden in de gebiedende wijs of met de ontkenning. Afstappen van bezigt men gewoonlijk ten opzichte van een onderwerp, waarover men spreekt of schrijft, maar welks behandeling men verder wil laten rusten. Dappere edellieden .... staat af van uw roekeloos bestaan. Laat ons van dit onderwerp afstappen. Scheid uit met plagen. Houd op met werken. „Laat af van dit onnoozel schreiend."

„Groothartige Egmond laat niet af,
Zijn wakk're volgers aan te vuren."

Van ruiters gezegd, die van hun rijdieren stijgen. Het eerste is de gewone uitdrukking; afklimmen, tenzij in poëzie gebruikt, veronderstelt een hoog rijdier en ziet op de moeite, die men heeft om er af te komen. De kleine jongen klom met moeite van het paard af. Afstappen wordt weinig meer van ruiters gezegd, en veronderstelt altijd, dat men op de plaats waar men afstapt, eenigen tijd vertoeven wil.

Uit een rijtuig stappen. Afstijgen en uitstappen zijn de gewone uitdrukkingen, doch afstijgen is deftiger. Afklimmen veronderstelt een hoog rijtuig met veel treden. Afstappen is het rijtuig ergens verlaten, met het doel om er te vertoeven.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, blz. 135:

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0043 c