broodwinning

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

broodwinning (zn):
bestaan, bestaansmiddel, inkomstenbron, kostwinning

als synoniem van een ander trefwoord:

kostwinning (zn) :
bestaan, bestaansmiddel, brood, broodwinning, inkomen, nering
bestaan (zn) :
brood, broodwinning, inkomen

woordverbanden van ‘broodwinning’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

broodwinning, bestaan, kostwinning, nering

De middelen, waardoor iemand in zijn onderhoud voorziet. Bestaan valt hier eigenlijk niet onder, omdat dit woord het zijn of leven in zijn wijdsten omvang aanduidt; in engeren zin is het echter wel synoniem met broodwinning, enz. daar het ook gebruikt wordt voor die middelen tot onderhoud, waarbij handenarbeid niet zoo bepaald op den voorgrond treedt; b.v. hij vindt zijn bestaan in den graanhandel. Even zeer als men spreekt van ruim leven kan men zeggen: hij heeft er een ruim bestaan. Van de andere woorden kan men zulks niet zeggen. Broodwinning, kostwinning en nering zien op het verdienen van wat voor het levensonderhoud noodig is. Nering is in het algemeen het levensonderhoud, de voeding, en wordt verder gebruikt voor het verdienen ervan door handel drijven. Bij kostwinning en broodwinning denkt men aan het winnen, het arbeiden voor den kost, voor het brood, dat tot onderhoud dient. Brood staat hierin, als pars pro toto (deel voor het geheel), voor onderhoud.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, blz. 476:

nering, beroep, broodwinning, kostwinning, bestaan

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0176 nc