werk

als woordenboektrefwoord:

werk:
o. (-en), arbeid.
werk:
o. uitgerafeld touwwerk.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

werk (zn) :
ambt, arbeid, baan, betrekking, bezigheid, dienstbetrekking, dienstverband, emplooi, functie, job, karwei, klus, officie, officium, positie, taak, werkzaamheid
werk (zn) :
boek, compositie, creatie, geschrift, gewrocht, kunstwerk, muziekstuk, oeuvre, opus, publicatie, schepping, werkstuk
werk (zn) :
arbeidsproces, daad, inspanning, prestatie, verrichting
werk (zn) :
arbeidsplaats, emplooi, werkgelegenheid
werk (zn) :
loopwerk, mechaniek, mechanisme
werk (zn) :
breeuwwerk

als synoniem van een ander trefwoord:

bezigheid (zn) :
activiteit, affaire, ambacht, arbeid, bedrijvigheid, beroep, beslommering, dienst, emplooi, functie, inspanning, karweitje, occupatie, verrichting, werk, werkkring, werkzaamheid
prestatie (zn) :
bravourestuk, daad, exploot, heldendaad, huzarenstukje, krachttoer, performatie, resultaat, stunt, toer, tour de force, verdienste, verrichting, wapenfeit, werk
betrekking (zn) :
aanstelling, ambt, arbeidsplaats, baan, beroep, dienstbetrekking, dienstverband, functie, job, officie, officium, plaats, positie, post, werk, werkkring
functie (zn) :
ambt, baan, beroep, betrekking, bezigheid, dienst, job, officie, officium, plaats, positie, post, rol, taak, waardigheid, werk, werkzaamheid
dienst (zn) :
ambt, ambtsuitoefening, betrekking, bezigheid, dienstbetrekking, dienstverband, dienstverrichting, functie, werk
daad (zn) :
actie, gedraging, handeling, optreden, praktijk, prestatie, streek, verrichting, werk, wapenfeit
verrichting (zn) :
activiteit, bezigheid, daad, handeling, operatie, performatie, prestatie, werk, werkzaamheid
inspanning (zn) :
arbeid, ijver, inzet, krachtsinspanning, moeite, poging, streven, vermoeienis, werk, zorg
muziekstuk (zn) :
compositie, melodie, muziek, muziekje, muziekwerk, nummer, opus, stuk, toonzetting, werk
baan (zn) :
aanstelling, betrekking, functie, job, plaats, post, stiel, werk, werkkring
kunstwerk (zn) :
creatie, kunstproduct, kunstuiting, kunstvoorwerp, opus, schepping, werk
werkzaamheid (zn) :
actie, activiteit, bedrijf, bedrijvigheid, energie, ijver, vlijt, werk
taak (zn) :
expeditie, job, karwei, klus, onderneming, project, werk, werklast
creatie (zn) :
gewrocht, maaksel, product, voortbrengsel, werk, werkstuk
klus (zn) :
arbeid, karwei, onderneming, taak, werk, werkzaamheid
schepping (zn) :
creatie, formatie, gewrocht, kunstwerk, product, werk
bedrijf (zn) :
bezigheid, handwerk, nijverheid, werk, werkzaamheid
verdienste (zn) :
merite, prestatie, verdienstelijkheid, waarde, werk
karwei (zn) :
corvee, klus, onderneming, opdracht, taak, werk
arbeid (zn) :
bezigheid, inspanning, werk, werkzaamheid
emplooi (zn) :
ambt, betrekking, bezigheid, werk
compositie (zn) :
melodie, muziekstuk, opus, werk
geschrift (zn) :
werk
oeuvre (zn) :
werk

woordverbanden van ‘werk’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

De verrichting, de uitvoering van iets met het oog op de daaraan verbonden krachtsinspanning, en verder de voortbrengselen hiervan. Bezigheid en werkzaamheid zijn het tegenovergestelde van ledigheid, en drukken dus eigenlijk een toestand van bezig of werkzaam zijn uit. Bij uitbreiding geven zij de daad van iets verrichten aan, en alleen als zoodanig zijn zij met arbeid en werk synoniem. Bezigheid is zwakker dan werkzaamheid, daar het slechts te kennen geeft dat men aanhoudend werkzaam is, doch in het midden laat of hier eenige inspanning voor vereischt wordt of niet, en evenmin of er iets door tot stand komt. Hij heeft drukke bezigheden. Het is eene aardige bezigheid voor den ouden man. Werkzaamheid onderstelt daarentegen eene bezigheid, welke iets tot stand brengt door inspanning van krachten. Arbeid en werk drukken uit de inspanning onzer vermogens en krachten om iets te verrichten, of tot stand te brengen. Terwijl arbeid meer bepaald de moeite en de inspanning op het oog heeft, welke bij het voortbrengen wordt aangewend, laat werk dit meer in het midden. Daarom spreekt men alleen van zwaren arbeid, doch van zwaar en licht werk. Werk duidt ook het resultaat der krachtsinspanning aan, maar wordt meer van een enkel gewrocht gezegd; arbeid wordt hiervoor ook gebezigd, maar ziet meer op de voortbrengselen van de geesteswerkzaamheid en den vlijt.

in Keur van Nederlandsche Synoniemen (1922):

De verrichting van een werking.

Arbeid gaat gepaard met de inspanning van onze krachten, om iets, waaraan veel moeite verbonden is, tot stand te brengen: Een vermoeiende arbeid. Werk eischt niet bepaald groote krachtsinspanning maar onderstelt meer kunst, vaardigheid of overleg en ziet ook vooral op het voortgebrachte van de inspanning: zijn verbeelding is weer aan 't werk; dat is het werk zijner verbeelding; dagelijksch werk; de drooglegging der Zuiderzee is een grootsch werk (overleg: 't overwinnen van vele hinderpalen door 't menschelijk vernuft). — Arbeid en werk hebben betrekking op een tijdelijke werking; bezigheid en werkzaamheid (gewoonlijk meervoud) zien meer op een telkens terugkeerende handeling. Bezigheid onderstelt een voortdurend werken zonder zware inspanning: hij zoekt bezigheid; ook wordt het gezegd van het werk, dat ambt of beroep meebrengt: wegens ambtsbezigheden verhinderd. Werkzaamheid is sterker en onderstelt meer een bedrijvig wreken: in 't enkelvoud meer den lust tot werken; in 't meervoud de handelingen zelf.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, blz. 167:

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

werk
vakantie

woorden met een verwante vorm:

bijwoord / bijvoeglijk naamwoord
werkwoord

zie ook:

bij andere sites:

in het Verwarwoordenboek van Jan Renkema:
synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0034 c