geboorte

als woordenboektrefwoord:

geboorte:
v. (-n), het ter wereld komen ; begin, aanvang.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

geboorte (zn) :
oorsprong, kiem, ontstaan, bakermat
geboorte (zn) :
afkomst, nest, komaf, afstamming
geboorte (zn) :
bevalling, baring

als synoniem van een ander trefwoord:

oorsprong (zn) :
bron, geboorte, zaad, beginsel, begin, wortel, stam, grondslag, kiem, ontstaan, aanvang, ader, bakermat, genesis, wording
afstamming (zn) :
geboorte, afkomst, afleiding, herkomst, komaf, origine, descendentie, filiatie
afkomst (zn) :
geboorte, herkomst, oorsprong, komaf, origine, afstamming

woordverbanden van ‘geboorte’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

Deze woorden drukken uit de betrekking van een persoon tot zijne ouders of voorouders. Geboorte is het meest beperkt; het geeft alleen de betrekking tot de ouders aan. Hij was niet van hooge geboorte. Afkomst kan zoowel de ouders en voorouders, als het volk in het algemeen, waaruit iemand afstamt, omvatten. Men kan het van volken evenzeer als van personen gebruiken. Afkomst en afstamming staan elkander in beteekenis zeer na, en worden dikwijls door elkaar gebruikt, doch afkomst is, evenals ook herkomst, onbepaalder en wordt meer in algemeenen zin gebruikt voor het afstammen van iemand, of het komen uit een land of streek, terwijl afstamming meer in het oog houdt, dat er, door het afkomen van één stam, bloedverwantschap bestaat in nederdalende lijn. De oorsprong geeft aan waaruit iemand of iets is voortgesproten; het ziet dus meer op het begin der betrekking. De oude afkomst van zijn geslacht wordt niet betwist. Zijne afstamming van den bekenden Graaf van Egmond kan niet bewezen worden. Iemand kan een Franschman van geboorte, maar Nederlander van afkomst zijn. Vele Nederlandsche families zijn van vreemde herkomst. De oorsprong van zijn geslacht is moeielijk na te gaan.

in Keur van Nederlandsche Synoniemen (1922):

Bloedverwantschap in betrekking tot de voorouders.

Geslacht is de geheele reeks van afstammelingen van den stamvader der familie tot op heden toe. — Afstamming is de verbinding met voorouders door tusschenleden: Kent gij de afstamming onzer Koningin van Willem van Oranje? Afkomst beteekent de afstamming in betrekking tot den rang of stand van zijn stamvader of ook van zijn vader of moeder; geboorte heeft alleen betrekking op zijn ouders of ook op de plaats (of het land), waar men ter wereld gekomen is.

Vergelijk: Iemand, die van geboorte van adel is, kan van moederszijde van burgerlijke afkomst zijn. Een Nederlander van geboorte kan van Duitsche afkomst zijn, als zijn voorouders of zijn ouders Duitschers zijn en bij zijn geboorte in Nederland woonden. Zijn afstamming kan hij misschien tot in de middeleeuwen nagaan, en hij kan wellicht tot een beroemd geslacht behooren.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, blz. 116:

afkomst, geboorte, oorsprong

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0031 c

[foutje]