woede

als woordenboektrefwoord:

woede:
v. gramschap, toorn.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

woede (zn):
boosheid, drift, felheid, frenesie, furie, furiositeit, geraas, gewelddadigheid, gram, gramschap, hevigheid, koleire, kwaadheid, nijd, nijdigheid, onstuimigheid, rabiës, razernij, toorn, woestheid
woede (zn):
verontwaardiging, verbolgenheid
woede (zn):
manie, zucht

als synoniem van een ander trefwoord:

afschuw (zn) :
afgrijzen, afkeer, afkerigheid, antipathie, aversie, gruwel, horreur, huivering, onbehagen, schrik, tegenzin, verfoeiing, walging, weerzin, woede
gramschap (zn) :
boosheid, drift, frenesie, furie, gram, misnoegen, nijd, razernij, toorn, verbolgenheid, woede, woestheid
geweld (zn) :
agressie, bruutheid, dwang, furiositeit, gewelddadigheid, grimmigheid, harde hand, razernij, woede
toorn (zn) :
boosheid, drift, gram, gramschap, verbolgenheid, verontwaardiging, woede
toorn (zn) :
boosheid, drift, gramschap, grimmigheid, kwaadheid, razernij, woede
zucht (zn) :
begeerte, drift, liefhebberij, manie, neiging, streven, woede
kwaadheid (zn) :
boosheid, furie, nijd, toorn, verontwaardiging, woede
razernij (zn) :
dolheid, frenesie, furie, waanzin, woede
drift (zn) :
koleire, opvliegendheid, toorn, woede
manie (zn) :
bevlieging, gril, rage, woede, zucht
boosheid (zn) :
gram, gramschap, toorn, woede
furie (zn) :
razernij, woede

woordverbanden van ‘woede’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
boosheid, drift, gramschap, oplopendheid, opvliegendheid, toorn, verbolgenheid, verontwaardiging, woede, wrevel, wrok

Boosheid — drift — gramschap — oploopendheid — opvliegendheid — toorn — verbolgenheid — verontwaardiging — woede — wrevel — wrok. Wrevel is de misnoegdheid over iets, die zich nog niet rechtstreeks uitspreekt; gevoelt men misnoegen over eene lage daad, die verachting opwekt, dan spreekt men van verontwaardiging. Neemt deze toe in kracht en komt er hartstocht bij in het spel, dan noemt men de uiting van dit gevoel boosheid, gramschap of toorn. Boosheid ziet meer op het gevoel en is niet zoo sterk, toorn ziet op de uiting van den hartstocht en, terwijl gramschap een gevoel van misnoegen in zich sluit, dat van langeren duur is, gaat toorn sneller voorbij. Hevige toorn, waarbij de misnoegde buiten zich zelf is en de macht over zijne rede verliest, noemt men woede. Is dit laatste niet het geval en heeft men meer de hevige uiting van den toorn op het oog, dan noemt men deze verbolgenheid. Uit de gramschap zich niet en verbindt zich met haar lust om zich te wreken dan ontstaat er wrok, Snel opkomende doch voorbijgaande opwelling van toorn noemt men drift; waar zij gedurig voorkomt, daar is zij het gevolg van oploopendheid, uit deze zich eensklaps zeer sterk dan spreekt men van opvliegendheid. Drift, oploopendheid en opvliegendheid zijn hoedanigheden van het karakter. Men is driftig, oploopend of opvliegend, maar men wordt niet oploopend of opvliegend, wel driftig, maar dan in den zin van vertoornd.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in Keur van Nederlandsche Synoniemen (1922):

in hedendaagse spelling:
boosheid, drift, toorn, woede, razernij

186. Boosheid — drift — toorn — woede — razernij.

De gemoedstoestand, waarin men alle kalmte verliest.

Boosheid duidt aan, dat men misnoegen gevoelt, maar niet in zulke sterke mate, als bij toorn het geval is. Verliest de toornige zijn heerschappij over het verstand, dan spreekt men van woede. Gaat deze woede met groot getier of heftige bewegingen gepaard, dan gebruikt men razernij. — Drift is een snel opkomende opwelling van toorn, die evenwel spoedig weer voorbij gaat.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
gramschap, toorn, onstuimige verbolgenheid, woede, dolligheid, razernij

GRAMSCHAP, TOORN, ONSTUIMIGE VERBOLGENHEID, WOEDE, DOLLIGHEID, RAZERNIJ

bron: Gerbrand Bruining - Nederduitsche synonymen (1836), band 2, bladzijde 72.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

zie ook:
woede opwekken

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

Er is mogelijk een probleem met je verbinding
Je verbinding lijkt niet op die van een normale eindgebruiker, maar op die van een datacentrum. De gegevens op deze website zijn bedoeld om te raadplegen met een webbrowser door individuele gebruikers. Het is niet toegestaan om zonder toestemming scripts of andere hulpmiddelen te gebruiken om gegevens op de site automatisch te downloaden, voor welk doeleinde dan ook.

Om de website voor iedereen bereikbaar te houden, kunnen zulke verbindingen sterk worden vertraagd of in het ergste geval zelfs geheel geblokkeerd. Heb je de indruk dat je verbinding hier ten onrechte als een datacentrum-verbinding wordt aangemerkt, laat het dan weten. Vermeld daarbij graag je IP-adres: 3.236.112.98.

debug info: 0.0028 c