drift

als woordenboektrefwoord:

drift:
v. (-en), kudde, troep; hartstocht; gramschap, toorn.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

drift (zn) :
zucht, opwinding, vuur, passie, hevigheid, neiging, hartstocht, begeerte, aandrift, opgewondenheid, onstuimigheid, impetuositeit
drift (zn) :
woede, toorn, opvliegendheid, koleire
drift (zn) :
ongeduld, boosheid, woedeaanval
drift (zn) :
stroming, stroom
drift (zn) :
lust, aandrang

als synoniem van een ander trefwoord:

vuur (zn) :
enthousiasme, kracht, inzet, poeder, ijver, hevigheid, vurigheid, drift, hartstocht, gloed, inspiratie, bezieling, vervoering, geestdrift, animo, fut, spirit, begeestering, elan, heftigheid, levendigheid
woede (zn) :
gram, hevigheid, boosheid, drift, felheid, geraas, kwaadheid, razernij, woestheid, toorn, nijd, furie, rabiës, gramschap, onstuimigheid, nijdigheid, gewelddadigheid, furiositeit, koleire, frenesie
hartstocht (zn) :
liefde, opwinding, gedrevenheid, koorts, vuur, passie, vurigheid, drift, felheid, geestdrift, begeerte, manie, verzotheid, onstuimigheid, gepassioneerdheid
lust (zn) :
trek, genie, zin, verlangen, ambitie, neiging, genegenheid, drift, begeerte, animo, libido, gading, meug, aandrift, goesting, geneigdheid, zinnigheid, vocatie
gramschap (zn) :
gram, woede, boosheid, drift, razernij, woestheid, toorn, nijd, furie, misnoegen, verbolgenheid, frenesie
passie (zn) :
gedrevenheid, drift, hartstocht, onstuimigheid, hartstochtelijkheid, gepassioneerdheid
toorn (zn) :
gram, woede, boosheid, verontwaardiging, drift, gramschap, verbolgenheid
toorn (zn) :
woede, boosheid, drift, kwaadheid, razernij, gramschap, grimmigheid
aandrang (zn) :
verlangen, impuls, drang, opwelling, drift, aanvechting, aandrift
zucht (zn) :
streven, woede, neiging, liefhebberij, drift, begeerte, manie
stroming (zn) :
gang, loop, stroom, drift, maalstroom, onderstroom
kudde (zn) :
troep, school, drift, hoop, schaar, drom
temperament (zn) :
vurigheid, drift, ontvlambaarheid
instinct (zn) :
gevoel, drift, aandrift
opwinding (zn) :
drift

woordverbanden van ‘drift’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

Wrevel is de misnoegdheid over iets, die zich nog niet rechtstreeks uitspreekt; gevoelt men misnoegen over eene lage daad, die verachting opwekt, dan spreekt men van verontwaardiging. Neemt deze toe in kracht en komt er hartstocht bij in het spel, dan noemt men de uiting van dit gevoel boosheid, gramschap of toorn. Boosheid ziet meer op het gevoel en is niet zoo sterk, toorn ziet op de uiting van den hartstocht en, terwijl gramschap een gevoel van misnoegen in zich sluit, dat van langeren duur is, gaat toorn sneller voorbij. Hevige toorn, waarbij de misnoegde buiten zich zelf is en de macht over zijne rede verliest, noemt men woede. Is dit laatste niet het geval en heeft men meer de hevige uiting van den toorn op het oog, dan noemt men deze verbolgenheid. Uit de gramschap zich niet en verbindt zich met haar lust om zich te wreken dan ontstaat er wrok, Snel opkomende doch voorbijgaande opwelling van toorn noemt men drift; waar zij gedurig voorkomt, daar is zij het gevolg van oploopendheid, uit deze zich eensklaps zeer sterk dan spreekt men van opvliegendheid. Drift, oploopendheid en opvliegendheid zijn hoedanigheden van het karakter. Men is driftig, oploopend of opvliegend, maar men wordt niet oploopend of opvliegend, wel driftig, maar dan in den zin van vertoornd.

drift, hartstocht

Sterke neiging des gemoeds; onweerstaanbare begeerte. Drift ziet meer op het blinde der neiging dan hartstocht. Bij mensch en dier heerschen driften, doch alleen de mensch, als redelijk wezen, heeft hartstochten. „Hartstocht der werkelijkheid heeft men den drang naar waarheid op ieder gebied genoemd, waardoor het tegenwoordig geslacht zich kenmerkt."

haast, spoed, ijl, drift

De snelheid waarmede men een arbeid verricht. Spoed is de geregelde voortgang. Wie met spoed arbeidt handelt lofwaardig; haast en drift verdienen afkeuring, het eerste dewijl het vluchtigheid, het laatste dewijl het gemoedsbeweging veronderstelt. IJl wordt voor haast gebruikt, maar drukt meer uit het ontbreken van den noodigen tijd, dan vluchtigheid van den werker. Hoe meer haast hoe minder spoed. Haastige spoed is zelden goed. Wat een drift! Wees toch bedaard, en gun u behoorlijk tijd voor uw werk.

in Keur van Nederlandsche Synoniemen (1922):

De gemoedstoestand, waarin men alle kalmte verliest.

Boosheid duidt aan, dat men misnoegen gevoelt, maar niet in zulke sterke mate, als bij toorn het geval is. Verliest de toornige zijn heerschappij over het verstand, dan spreekt men van woede. Gaat deze woede met groot getier of heftige bewegingen gepaard, dan gebruikt men razernij. — Drift is een snel opkomende opwelling van toorn, die evenwel spoedig weer voorbij gaat.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, blz. 113:

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, blz. 115:

drift, hartstocht

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, blz. 228:

haast, drift, ijl, spoed

woorden met een verwante vorm:

bijvoeglijk naamwoord

zie ook:

bij andere sites:

in het Verwarwoordenboek van Jan Renkema:
synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0033 c