boosheid

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

boosheid (zn) :
gebelgdheid, geprikkeldheid, gramschap, grimmigheid, slechtheid, verdorvenheid, wrevel
boosheid (zn) :
gram, gramschap, toorn, woede
boosheid (zn) :
kwaadwilligheid

als synoniem van een ander trefwoord:

woede (zn) :
boosheid, drift, felheid, frenesie, furie, furiositeit, geraas, gewelddadigheid, gram, gramschap, hevigheid, koleire, kwaadheid, nijd, nijdigheid, onstuimigheid, rabiës, razernij, toorn, woestheid
gramschap (zn) :
boosheid, drift, frenesie, furie, gram, misnoegen, nijd, razernij, toorn, verbolgenheid, woede, woestheid
wrevel (zn) :
boosheid, ergernis, gramschap, irritatie, kribbigheid, misnoegen, ongenoegen, spijt
toorn (zn) :
boosheid, drift, gram, gramschap, verbolgenheid, verontwaardiging, woede
toorn (zn) :
boosheid, drift, gramschap, grimmigheid, kwaadheid, razernij, woede
kwaadheid (zn) :
boosheid, furie, nijd, toorn, verontwaardiging, woede
gal (zn) :
boosheid, haat, toorn, verbittering, wrevel, wrok
drift (zn) :
boosheid, ongeduld, woedeaanval
verdorvenheid (zn) :
boosheid

woordverbanden van ‘boosheid’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

Wrevel is de misnoegdheid over iets, die zich nog niet rechtstreeks uitspreekt; gevoelt men misnoegen over eene lage daad, die verachting opwekt, dan spreekt men van verontwaardiging. Neemt deze toe in kracht en komt er hartstocht bij in het spel, dan noemt men de uiting van dit gevoel boosheid, gramschap of toorn. Boosheid ziet meer op het gevoel en is niet zoo sterk, toorn ziet op de uiting van den hartstocht en, terwijl gramschap een gevoel van misnoegen in zich sluit, dat van langeren duur is, gaat toorn sneller voorbij. Hevige toorn, waarbij de misnoegde buiten zich zelf is en de macht over zijne rede verliest, noemt men woede. Is dit laatste niet het geval en heeft men meer de hevige uiting van den toorn op het oog, dan noemt men deze verbolgenheid. Uit de gramschap zich niet en verbindt zich met haar lust om zich te wreken dan ontstaat er wrok, Snel opkomende doch voorbijgaande opwelling van toorn noemt men drift; waar zij gedurig voorkomt, daar is zij het gevolg van oploopendheid, uit deze zich eensklaps zeer sterk dan spreekt men van opvliegendheid. Drift, oploopendheid en opvliegendheid zijn hoedanigheden van het karakter. Men is driftig, oploopend of opvliegend, maar men wordt niet oploopend of opvliegend, wel driftig, maar dan in den zin van vertoornd.

in Keur van Nederlandsche Synoniemen (1922):

boosheid, drift, toorn, woede, razernij

De gemoedstoestand, waarin men alle kalmte verliest.

Boosheid duidt aan, dat men misnoegen gevoelt, maar niet in zulke sterke mate, als bij toorn het geval is. Verliest de toornige zijn heerschappij over het verstand, dan spreekt men van woede. Gaat deze woede met groot getier of heftige bewegingen gepaard, dan gebruikt men razernij. — Drift is een snel opkomende opwelling van toorn, die evenwel spoedig weer voorbij gaat.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, blz. 113:

woorden met een verwante vorm:

bijvoeglijk naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0029 c