zich verschaffen

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

verkrijgen (ww) :
aankopen, aanschaffen, bekomen, bemachtigen, betrekken, inkopen, kopen, krijgen, verwerven, winnen, zich verschaffen

woordverbanden van ‘zich verschaffen’ grafisch weergegeven

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

Zich iets bezorgen. Zich aanschaffen, aankoopen, inkoopen en zich verschaffen worden gebruikt voor het zich bezorgen van stoffelijke benoodigdheden voor geld. Zich verschaffen is bovendien, evenals zich verwerven, in gebruik voor het verkrijgen van onstoffelijke zaken, zonder dat hierbij een koop plaats heeft. De eerste woorden verschillen alleen wat het oogmerk der handeling betreft. Men schaft zich iets aan, omdat men het voor een bepaald doel wenscht te gebruiken. Zich gereedschappen aanschaffen. Men koopt iets aan, omdat men het wenscht te bezitten. Een landgoed aankoopen. Men koopt iets in om het weder te verkoopen. Die winkelier heeft het meel veel te duur ingekocht. Zich verschaffen onderscheidt zich van zich verwerven, doordat bij het eerste meer op den voorgrond staat dat men behoefte of verlangen heeft naar de zaak, die men tracht te bezitten, terwijl bij het laatste de bijgedachte is, dat hetgeen men verkrijgt, verkregen wordt door de hoedanigheden, of daden van den verwerver. Door eerlijke middelen verschafte hij zich een bestaan. Door ijver en plichtsbetrachting verwerft men zich vermogen; door vriendelijkheid en voorkomendheid de toegenegenheid zijner medeburgers.

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
woordcombinaties:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0025 c