aanbinden

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

aanbinden (ww) :
aangaan, aanknopen, aanvatten, beginnen
aanbinden (ww) :
aanhechten, bevestigen, vastmaken

als synoniem van een ander trefwoord:

beginnen (ww) :
aangaan, aanbinden, aanknopen, aansnijden, aanspannen, entameren, inluiden, op zich nemen
aanknopen (ww) :
aanbinden, aangaan, aanvangen, beginnen

woordverbanden van ‘aanbinden’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

Aanhechten en aanknoopen duiden eene nauwere verbinding aan dan aanvoegen, aanbinden, bijvoegen en toevoegen. Alle zes worden gebruikt van het aan elkaar vastmaken van twee zaken. Aanhechten onderstelt eene nauwe verbinding door een of ander middel teweeg gebracht, aanbinden is door een band vereenigen, aanknoopen de banden van het eene met die van het andere door een knoop vereenigen. Aanbinden en aanknoopen, evenals vroeger aanhechten, worden ook figuurlijk gebruikt van eene wederzijdsche werking, waarbij twee partijen elkander raken. Onderhandelingen aanknoopen, een strijd aanbinden. Aanvoegen, bijvoegen, en toevoegen worden gebruikt, wanneer eene mindere zaak aan eene grootere gehecht wordt. Aanvoegen en bijvoegen verschillen in zoover, dat het eerste eene nadere bijeenbrenging aanduidt, zoodat het aangevoegde met hetgeen, waaraan het is aangevoegd, als 't ware één lichaam uitmaakt, terwijl het tweede slechts eene vergrooting te kennen geeft. Men voegt een stuk aan hetgeen te kort is; men voegt meer geld bij eene som die te klein is.

Ondanks tegenkanting eene zaak tot stand brengen, eene zienswijze ingang verschaffen. Als synoniem met de beide andere woorden komt aanbinden hoogst zelden voor; het beteekent dan eene zaak krachtig aanpakken of bevorderen. Gij moet die zaak, zooveel in uw vermogen is, aanbinden. Bij doorzetten staat het denkbeeld van eene zeer krachtige tegenwerking sterk op den voorgrond. Doordrijven heeft eene minder gunstige beteekenis dan doorzetten, daar het te kennen geeft, dat men niet langs den weg der overreding, maar alleen door vasthoudendheid en wilskracht zijn doel tracht te bereiken Hij is een doordrijver, d. i. hij moet altijd zijn zin hebben, wat hij wil moet gebeuren.

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

Wie helpt?
Synoniemen.net zoekt een huurwoning in Leiden.

debug info: 0.0027 c