luwen

als woordenboektrefwoord:

luwen:
(geluwd), het minder worden van de wind.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

luwen (ww) :
verminderen, afnemen, kalmeren, bedaren
luwen (ww) :
afnemen, gaan liggen
luwen (ww) :
beschutten

als synoniem van een ander trefwoord:

afnemen (ww) :
ophouden, dalen, verminderen, zakken, minderen, aflopen, bedaren, afzakken, gaan liggen, teruglopen, minder worden, verslappen, inkrimpen, slinken, uitdoven, tanen, luwen, verflauwen, achteruitgaan
bedaren (ww) :
verminderen, afnemen, afkoelen, kalmeren, rustig worden, stil worden, gaan liggen, dimmen, tot rust komen, verstommen, luwen, zich matigen
ontspannen (ww) :
rusten, verzetten, relaxen, verstrooien, verkwikken, recupereren, luwen, verpozen, vertreden
verminderen (ww) :
dalen, afnemen, zakken, teruglopen, minder worden, slinken, luwen, achteruitgaan

woordverbanden van ‘luwen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

Afnemen en verminderen zijn synoniem met luwen, voor zooverre zij van de gesteldheid van wind of weder gebruikt worden. Van den wind gebruikt, zegt luwen dat de eerst hevige wind vermindert of gaat liggen; van het weder, dat de koude zich minder doet gevoelen. In overdrachtelijke beteekenis wordt het ook gebruikt voor het verminderen van gevaar; verder voor het kleiner of minder worden in omvang, hoedanigheid of hoeveelheid. Tegenover afnemen staat toenemen, tegenover verminderen staat vermeerderen. Verminderen is minder worden; door den comparatief, welke er aan ten grondslag ligt, wordt reeds uitgedrukt dat de toestand, waarin iets verkeert, vergeleken wordt met een vorigen toestand, terwijl men bij afnemen alleen de werking, die op het oogenblik plaats heeft, in het oog houdt. Gaat het afnemen sterk voort, zoodat er zich sporen van geheele ineenzinking of te niet gaan van de zaak of den persoon beginnen te vertoonen, dan wordt het vervallen. Afneming van krachten kan licht tot verval van krachten overgaan. Hun omzet neemt af, doch hun handelsgeest vermindert niet.

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0028 c