uitgemaakt

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

uitgemaakt (bn):
afgedaan, beslist, voldongen

als synoniem van een ander trefwoord:

afgedaan (bn) :
afgehandeld, gedaan, geklonken, over, passé, uitgemaakt, voorbij
beslist (bn) :
beklonken, bepaald, uitgemaakt, voldongen
liquide (bn) :
bewezen, uitgemaakt

woordverbanden van ‘uitgemaakt’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
uitgemaakt, zeker, gewis

Uitgemaakt — zeker — gewis. Gewis heeft de bijgedachte dat men zich op iets verlaten kan. Zeker beteekent eigenlijk veilig, gerust; het geeft dus te kennen dat men op iets gerust kan zijn; in zijn engste opvatting heeft het de beteekenis van ontwijfelbaar vast staande, zonder dat er een streng wetenschappelijk betoog noodig is om mogelijke tegenspraak te weerleggen. Het is zeker, dat de aarde om de zon draait. Uit gemaakt bezigt men bij voorkeur van zulke waarheden, die vroeger niet volkomen vaststonden, doch die op het oogenblik, dat men spreekt, volkomen zeker zijn of voor zeker gehouden worden, daar er na nauwkeurig onderzoek een beslissend oordeel is uitgesproken. Velen beschouwen het als eene uitgemaakte zaak, dat de zegepraal van socialisme en communisme tot den ondergang der maatschappij zou leiden.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
uitgemaakt, ogenschijnlijk, onloochenbaar, zeker

UITGEMAAKT, OOGENSCHIJNLIJK, ONLOOCHENBAAR, ZEKER

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, bladzijde 203.

in hedendaagse spelling:
uitgemaakt, onloochenbaar, ontegensprekelijk, onbetwistbaar, ontwijfelbaar, ongetwijfeld, gewis, zeker, vast

UITGEMAAKT, ONLOOCHENBAAR, ONTEGENSPREKELIJK, ONBETWISTBAAR, ONTWIJFELBAAR, ONGETWIJFELD, GEWIS, ZEKER, VAST

bron: Gerbrand Bruining - Nederduitsche synonymen (1836), band 2, bladzijde 263.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

uitgemaakt
onuitgemaakt

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0019 c