veelheid

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

hoop (zn) :
belt, bende, berg, boel, bom, bulk, dot, gros, heleboel, hoeveelheid, klomp, kluit, kwak, lading, massa, menigte, opeenhoping, ophoping, partij, resem, schaar, schare, schelf, schep, stapel, stelletje, tas, troep, trossel, veelheid, vracht, zooi, zootje, zwik
berg (zn) :
boel, bom, bulk, heleboel, hoop, kluit, kwak, lading, macht, massa, menigte, overvloed, pak, schep, stapel, stelletje, stoot, veelheid, vracht, zooi, zwik
verscheidenheid (zn) :
assortiment, keur, keus, keuze, scala, sortering, spectrum, veelheid, verschot
waaier (zn) :
massa, scala, spectrum, variëteit, veelheid, verscheidenheid
pluraliteit (zn) :
gevarieerdheid, meerderheid, meervoudigheid, veelheid
constellatie (zn) :
complexiteit, samenstel, veelheid
complexiteit (zn) :
ingewikkeldheid, veelheid

woordverbanden van ‘veelheid’ grafisch weergegeven

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

Getal en hoeveelheid duiden een bepaald bedrag of beloop van samengenomen personen of zaken aan. Aantal, menigte en veelheid zijn onbepaald, terwijl tal tot beide kan behooren. Hoeveelheid is de algemeene uitdrukking voor eene verzameling van gelijksoortige of gelijksoortig gedachte eenheden. Eenc zekere hoeveelheid appels. Het is het wetenschappelijk woord, dat de grootte der quantiteit vóór de telling of onafhankelijk van de telling uitdrukt. Getal is in het afgetrokkene de naam eener getelde hoeveelheid, concreet duidt het ook wel de getelde eenheden zelf aan. Slechts een klein getal der leden steunde het voorstel; Met deze laatste beteekenis komt gewoonlijk ook tal overeen; somtijds heeft het eene eenigszins ruimere beteekenis: iemand tal van vragen doen. Bij aantal, menigte en veelheid wordt altijd aan eene onbepaalde, niet getelde hoeveelheid gedacht. Aantal duidt gewoonlijk eene vrij aanzienlijke hoeveelheid aan, doch kan b.v. met een bepaald adjectief ook van kleine hoeveelheden gezegd worden. Er was maar een zeer gering aantal. Menigte beteekent steeds een groot aantal. Menigte sluit alle denkbeeld van tellen buiten, waarvan aantal althans de mogelijkheid onderstelt. Menigte en veelheid zien op de totaliteit. Eene menigte volks. Eene ontelbare menigte. Eene onoverzienbare menigte. De veelheid zijner verontschuldigingen deed hem meer kwaad dan goed.

woorden met een verwante vorm:

bijvoeglijk naamwoord / bijwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0026 c