verwoesten

als woordenboektrefwoord:

verwoesten:
(verwoestte, verwoest), vernielen.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

verwoesten (ww):
platgooien, ruïneren, slopen, verdelgen, vernielen, vernietigen

als synoniem van een ander trefwoord:

vernietigen (ww) :
afmaken, decimeren, kapotmaken, kraken, liquideren, moeren, mollen, ruïneren, slopen, stukmaken, te gronde richten, uitroeien, verbouwen, verdelgen, verminken, vermorzelen, vernielen, verpletteren, verwoesten, wegvagen
vernielen (ww) :
afbreken, breken, kapotmaken, mollen, ruïneren, slopen, stukmaken, te gronde richten, verbrijzelen, verdelgen, vernietigen, verwoesten
ruïneren (ww) :
bederven, stukmaken, vernietigen, verwoesten
slopen (ww) :
mollen, vernielen, verwoesten

woordverbanden van ‘verwoesten’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in Keur van Nederlandsche Synoniemen (1922):

in hedendaagse spelling:
vernielen, verwoesten, vernietigen

129. Vernielen — verwoesten — vernietigen.

Een einde aan het bestaan van iets maken.

Verwoesten zegt letterlijk: wat te voren een regelmatigen aanleg had woest (tot een woestijn) maken; bij uitbreiding van beteekenis duidt het ook aan: iets in een puinhoop doen verkeeren. Het geheele land werd te vuur en te zwaard verwoest. Bij het bombardement werd de schoone hoofdkerk geheel verwoest.

Vernielen heeft alleen betrekking op voorwerpen; het duidt aan, dat de deelen van elkander gescheiden worden, zoodat het voorwerp geheel verminkt en onbruikbaar gemaakt wordt. Dat meisje heeft alweer haar pop vernield. (Waarom niet verwoest? Waarom kan men niet zeggen: De stad werd vernield?)

Vernietigen wil letterlijk zeggen: tot niet maken, dus zóó te werk gaan, dat er niets overblijft. (Vernielen en verwoesten laat altijd nog iets achter.) Daar in de natuur geen volstrekte vernietiging denkbaar is, gebruikt men het woord bij voorkeur in figuurlijken zin, om het te niet doen van menschelijke instellingen of handelingen aan te wijzen. Het verdrag is weer vernietigd. In letterlijken zin komt het bijv. voor in: Ik heb uw brief vernietigd

(bijv. door verbranding); de brief als zoodanig heeft daardoor geheel opgehouden te bestaan. Vandaar dat het ook soms verdelgen beteekent: De spreeuwen vernietigen veel schadelijke insecten.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
aflopen, plunderen, verwoesten

AFLOOPEN, PLUNDEREN, VERWOESTEN

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, bladzijde 122.

in hedendaagse spelling:
verdelgen, verderven, verwoesten, vernielen, verstoren, vernietigen, uitroeien

VERDELGEN, VERDERVEN, VERWOESTEN, VERNIELEN, VERSTOREN, VERNIETIGEN, UITROEIJEN

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, bladzijde 228.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

verwoesten
creëren, fabriceren, maken, produceren, scheppen, vervaardigen, voortbrengen

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

Er is mogelijk een probleem met je verbinding
Je verbinding lijkt niet op die van een normale eindgebruiker, maar op die van een datacentrum. De gegevens op deze website zijn bedoeld om te raadplegen met een webbrowser door individuele gebruikers. Het is niet toegestaan om zonder toestemming scripts of andere hulpmiddelen te gebruiken om gegevens op de site automatisch te downloaden, voor welk doeleinde dan ook.

Om de website voor iedereen bereikbaar te houden, kunnen zulke verbindingen sterk worden vertraagd of in het ergste geval zelfs geheel geblokkeerd. Heb je de indruk dat je verbinding hier ten onrechte als een datacentrum-verbinding wordt aangemerkt, laat het dan weten. Vermeld daarbij graag je IP-adres: 18.207.240.230.

debug info: 0.0021 c