vervaardigen

als woordenboektrefwoord:

vervaardigen:
(vervaardigd), maken.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

vervaardigen (ww):
aanmaken, creëren, fabriceren, maken, produceren, scheppen

als synoniem van een ander trefwoord:

maken (ww) :
aanbrengen, bouwen, compileren, construeren, creëren, doen, fabriceren, opbouwen, produceren, samenstellen, scheppen, tot stand brengen, uitvoeren, verrichten, vervaardigen, voortbrengen, vormen
creëren (ww) :
aanmaken, maken, ontwerpen, produceren, scheppen, vervaardigen, verwezenlijken, voortbrengen, vormen
opstellen (ww) :
concipiëren, formeren, ontwerpen, opmaken, opzetten, samenstellen, uitdenken, vervaardigen, vormen
produceren (ww) :
aanmaken, creëren, fabriceren, leveren, maken, opleveren, scheppen, vervaardigen, voortbrengen
scheppen (ww) :
creëren, formeren, in het leven roepen, maken, produceren, vervaardigen, voortbrengen, vormen
construeren (ww) :
aanleggen, bouwen, formeren, maken, opbouwen, opstellen, optrekken, vervaardigen, vormen
fabriceren (ww) :
bouwen, fabrieken, fabrikeren, maken, vervaardigen
schrijven (ww) :
maken, opstellen, samenstellen, vervaardigen

woordverbanden van ‘vervaardigen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

maken:
vervaardigen, vormen, samenstellen, knutselen, aanleggen
vervaardigen:
maken

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
bedrijven, doen, handelen, maken, vervaardigen, verrichten, volbrengen, werken

Bedrijven — doen — handelen — maken — vervaardigen — verrichten — volbrengen — werken. Zijne kracht aanwenden om iets tot stand te brengen. Doen is het algemeene begrip, en wordt van elke uiting van kracht gezegd, onverschillig of deze van den mensch, het dier, of van eene natuurkracht of een begrip uitgaat. Men zegt evenzeer: wat doet de mensch en wat doet de hond als wat zou het weer willen doen en wat doet des menschen geloof tot zijne zaligheid. Handelen wordt vooral gebezigd van de door verstand en wil veroorzaakte werkzaamheid van redelijke wezens; van levenlooze stoffen en van dieren gebruikt men werken. Het middel begint te werken. De spinnen werken. Werken onderstelt altoos een uitwerksel, een gewrocht. Verrichten wordt meestal gebezigd van het volbrengen van een werk, dat op eene bepaalde wijze moet geschieden; zijne dagelijksche bezigheden verrichten. Verrichten grenst in zijne beteekenis aan volbrengen (z. Afdoen); het heeft echter meer de handeling zelf op het oog, terwijl volbrengen meer op het resultaat ziet. Maken onderscheidt zich van doen hierdoor, dat de werking altijd onder het bereik der linnen valt, en gewoonlijk ook iets duurzaams achterlaat. (Eene wandeling, eene reis, een tocht maken zijn uitdrukkingen in strijd met het Nederlandsche taaleigen, dat hier doen vereischt). Vervaardigen voegt aan de beteekenis van maken die van voltooien toe. Gelijk verrichten doorgaans in een goeden zin gebruikt wordt, komt bedrijven meest altijd in een slechten zin voor, b.v. eene edele daad verrichten, een snood stuk bedrijven.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
bedrijven, doen, handelen, maken, verrichten, vervaardigen, werken

BEDRIJVEN, DOEN, HANDELEN, MAKEN, VERRIGTEN, VERVAARDIGEN, WERKEN

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, bladzijde 228.

in hedendaagse spelling:
maken, vervaardigen

MAKEN, VERVAARDIGEN

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, bladzijde 394.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

vervaardigen
vernielen, vernietigen, verwoesten

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

Er is mogelijk een probleem met je verbinding
Je verbinding lijkt niet op die van een normale eindgebruiker, maar op die van een datacentrum. De gegevens op deze website zijn bedoeld om te raadplegen met een webbrowser door individuele gebruikers. Het is niet toegestaan om zonder toestemming scripts of andere hulpmiddelen te gebruiken om gegevens op de site automatisch te downloaden, voor welk doeleinde dan ook.

Om de website voor iedereen bereikbaar te houden, kunnen zulke verbindingen sterk worden vertraagd of in het ergste geval zelfs geheel geblokkeerd. Heb je de indruk dat je verbinding hier ten onrechte als een datacentrum-verbinding wordt aangemerkt, laat het dan weten. Vermeld daarbij graag je IP-adres: 3.235.239.156.

debug info: 0.0029 c