vernietigen

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

vernietigen (ww) :
vernielen, verwoesten, verminken, slopen, verbouwen, uitroeien, kraken, vermorzelen, afmaken, verpletteren, ruïneren, mollen, verdelgen, liquideren, wegvagen, kapotmaken, moeren, stukmaken, decimeren, te gronde richten
vernietigen (ww) :
opzeggen, afschaffen, terugdraaien, verbreken, opheffen, annuleren, nietig verklaren, tenietdoen, casseren, terugschroeven, ongedaan maken

als synoniem van een ander trefwoord:

opheffen (ww) :
oplossen, ontbinden, afschaffen, vernietigen, staken, ontkrachten, verbieden, eindigen, intrekken, sluiten, opdoeken, herroepen, stopzetten, beëindigen, liquideren, afgelasten, tenietdoen, supprimeren
annuleren (ww) :
afmelden, afschaffen, afschrijven, vernietigen, schrappen, afzeggen, terugdraaien, afstellen, herroepen, afbellen, afgelasten, tenietdoen, cancelen, terugschroeven, ongedaan maken
vernielen (ww) :
verwoesten, slopen, vernietigen, afbreken, verbrijzelen, breken, ruïneren, mollen, verdelgen, kapotmaken, stukmaken, te gronde richten
uitroeien (ww) :
vernietigen, afmaken, verdelgen, liquideren, uitmoorden, wegvagen
verpletteren (ww) :
vernietigen, verbrijzelen, vermorzelen, platmaken, platdrukken
verwoesten (ww) :
vernielen, slopen, vernietigen, ruïneren, verdelgen, platgooien
kapotmaken (ww) :
vernielen, slopen, vernietigen, mollen, moeren, stukmaken
afmaken (ww) :
vermoorden, vernietigen, slachten, doden, mollen
liquideren (ww) :
vernietigen, uitroeien, elimineren, executeren
ruïneren (ww) :
verwoesten, bederven, vernietigen, stukmaken
verbrijzelen (ww) :
vernielen, vernietigen, breken, stukslaan
kraken (ww) :
vernietigen
tenietdoen (ww) :
vernietigen

woordverbanden van ‘vernietigen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in Keur van Nederlandsche Synoniemen (1922):

vernielen, verwoesten, vernietigen

Een einde aan het bestaan van iets maken.

Verwoesten zegt letterlijk: wat te voren een regelmatigen aanleg had woest (tot een woestijn) maken; bij uitbreiding van beteekenis duidt het ook aan: iets in een puinhoop doen verkeeren. Het geheele land werd te vuur en te zwaard verwoest. Bij het bombardement werd de schoone hoofdkerk geheel verwoest.

Vernielen heeft alleen betrekking op voorwerpen; het duidt aan, dat de deelen van elkander gescheiden worden, zoodat het voorwerp geheel verminkt en onbruikbaar gemaakt wordt. Dat meisje heeft alweer haar pop vernield. (Waarom niet verwoest? Waarom kan men niet zeggen: De stad werd vernield?)

Vernietigen wil letterlijk zeggen: tot niet maken, dus zóó te werk gaan, dat er niets overblijft. (Vernielen en verwoesten laat altijd nog iets achter.) Daar in de natuur geen volstrekte vernietiging denkbaar is, gebruikt men het woord bij voorkeur in figuurlijken zin, om het te niet doen van menschelijke instellingen of handelingen aan te wijzen. Het verdrag is weer vernietigd. In letterlijken zin komt het bijv. voor in: Ik heb uw brief vernietigd

(bijv. door verbranding); de brief als zoodanig heeft daardoor geheel opgehouden te bestaan. Vandaar dat het ook soms verdelgen beteekent: De spreeuwen vernietigen veel schadelijke insecten.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, blz. 124:

aflossen, intrekken, vernietigen

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, blz. 228:

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

vernietigen
creëren, fabriceren, maken, produceren, scheppen, vervaardigen, voortbrengen

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord
bijvoeglijk naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0043 c