betaling

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

betaling (zn) :
afdoening, beloning, bezoldiging, kwijting, storting, traktement, uitbetaling, uitkering, vereffening, voldoening

als synoniem van een ander trefwoord:

beloning (zn) :
betaling, bezoldiging, gratificatie, honorarium, inkomen, investeringspremie, loon, premie, prijs, provisie, remuneratie, tantième, vergelding, vergoeding, wedde
vereffening (zn) :
afdoening, afrekening, beslechting, betaling, liquidatie, regeling, transactie, verrekening
bezoldiging (zn) :
arbeidsloon, beloning, betaling, emolumenten, loon, remuneratie, salaris, traktement, wedde
honorarium (zn) :
arbeidsloon, beloning, betaling, inkomen, loon, remuneratie, salaris, traktement, wedde
storting (zn) :
aanbetaling, afdracht, betaling, girering, inleg, overmaking, pand
remuneratie (zn) :
beloning, betaling, bezoldiging, honorarium, vergoeding
uitgave (zn) :
besteding, betaling, kosten, onkosten, uitgaaf
afdoening (zn) :
afbetaling, betaling, vereffening
verloning (zn) :
beloning, betaling, bezoldiging
voldoening (zn) :
betaling

woordverbanden van ‘betaling’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

voldoening:
betaling

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

De vergelding, welke voor de moeite aan den arbeid besteed, gegeven wordt. Betaling wordt weinig in eigenlijken zin voor vergelding van moeite gebruikt, meest in den zin van overdracht van eene verschuldigde geldsom. Loon is de vooraf bedongen som, waarvoor iemand lichamelijken arbeid verricht; belooning eene onverplichte vergoeding voor bewezen diensten; de betaling voor geestelijken arbeid; een blijk van waardeering, hetwelk men iemand voor vlijt, goed gedrag, enz. schenkt; bezoldiging de vastgestelde vergelding van de diensten, die iemand, die eene betrekking vervult of eenig ambt bekleedt, bewijst of geacht wordt te bewijzen; prijs is eene vooraf uitgeloofde belooning (in de laatste beteekenis). Den prijs behalen.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, blz. 283:

beloning, betaling, loon, prijs

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

Wie helpt?
Synoniemen.net zoekt een huurwoning in Leiden.

debug info: 0.0043 c