beloning

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

beloning (zn) :
inkomen, premie, loon, prijs, vergoeding, betaling, vergelding, provisie, gratificatie, honorarium, bezoldiging, wedde, tantième, investeringspremie, remuneratie

als synoniem van een ander trefwoord:

vergoeding (zn) :
tegemoetkoming, toeslag, verhaal, loon, reparatie, herstel, vervanging, beloning, compensatie, teruggave, toelage, uitkering, genoegdoening, gratificatie, restitutie, bijslag, taks, retributie, terugbetaling, tegenprestatie, schadevergoeding, schadeloosstelling, goedmaking, remuneratie, redres
betaling (zn) :
uitbetaling, beloning, voldoening, storting, uitkering, vereffening, bezoldiging, afdoening, kwijting, traktement
bezoldiging (zn) :
loon, salaris, betaling, beloning, arbeidsloon, wedde, traktement, emolumenten, remuneratie
loon (zn) :
inkomen, vergoeding, salaris, beloning, verdienste, bezoldiging, wedde, remuneratie, pree
honorarium (zn) :
inkomen, loon, salaris, betaling, beloning, arbeidsloon, wedde, traktement, remuneratie
remuneratie (zn) :
vergoeding, betaling, beloning, honorarium, bezoldiging
vergelding (zn) :
loon, vergoeding, beloning, terugbetaling, retorsie
premie (zn) :
toeslag, geschenk, beloning, bonus
prijs (zn) :
tegemoetkoming, premie, beloning
verloning (zn) :
betaling, beloning, bezoldiging

woordverbanden van ‘beloning’ grafisch weergegeven

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

De vergelding, welke voor de moeite aan den arbeid besteed, gegeven wordt. Betaling wordt weinig in eigenlijken zin voor vergelding van moeite gebruikt, meest in den zin van overdracht van eene verschuldigde geldsom. Loon is de vooraf bedongen som, waarvoor iemand lichamelijken arbeid verricht; belooning eene onverplichte vergoeding voor bewezen diensten; de betaling voor geestelijken arbeid; een blijk van waardeering, hetwelk men iemand voor vlijt, goed gedrag, enz. schenkt; bezoldiging de vastgestelde vergelding van de diensten, die iemand, die eene betrekking vervult of eenig ambt bekleedt, bewijst of geacht wordt te bewijzen; prijs is eene vooraf uitgeloofde belooning (in de laatste beteekenis). Den prijs behalen.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, blz. 283:

beloning, betaling, loon, prijs

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, blz. 374:

loon, beloning, prijs

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

beloning
straf

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0045 c