bijval

als woordenboektrefwoord:

bijval:
m. goedkeuring; voordeel. bijvalletje, o. (-s).

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

bijval (zn):
applaus, enthousiasme, goedkeuring, instemming, steun, succes, toejuiching, toestemming, waardering

als synoniem van een ander trefwoord:

waardering (zn) :
aanzien, achting, appreciatie, begrip, bevattingsvermogen, bijval, consideratie, dunk, erkenning, hoogachting, instemming, respect, sympathie
sympathie (zn) :
adhesie, bijval, genegenheid, goedvinden, instemming, steun, waardering, warmte
instemming (zn) :
adhesie, berusting, bijval, goedkeuring, ingenomenheid, waardering, weerklank
applaus (zn) :
bijval, handgeklap, ovatie, toejuiching
weerklank (zn) :
bijval, instemming, reacties, respons
goedkeuring (zn) :
adhesie, bijval, steun, sympathie

woordverbanden van ‘bijval’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
bijval, buitenkans, meevaller

Bijval — buitenkans — meevaller. Bijval en buitenkans worden, meestal met den verkleiningsuitgang, gezegd van eene onverhoopte winst, eene winst, waarop men niet gerekend had. Bijval wordt in de algemeene spreek- en schrijftaal weinig meer gehoord, alleen nog hier en daar in dialect. Meer dan bijvalletje is in gebruik meevaller of meevallertje voor een klein onverwacht voordeel.

in hedendaagse spelling:
bijval, goedkeuring, instemming

Bijval — goedkeuring — instemming. Goedkeuring is de gunstige beoordeeling van eene handeling, een gezegde, enz. Bijval drukt ditzelfde sterker uit, en veronderstelt daarbij, dat men zich met hetgeen gezegd ot gedaan is vereenigt, en zulks overluid kenbaar maakt. Instemming geeft eveneens eene gunstige beoordeeling te kennen; hierbij treedt echter de bijgedachte, dat er overeenstemming van meening is, sterker op den voorgrond.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
bijval, goedkeuring

BIJVAL, GOEDKEURING

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, bladzijde 364.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0021 c