hoogachting

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

hoogachting (zn):
achting, eerbied, respect

als synoniem van een ander trefwoord:

waardering (zn) :
aanzien, achting, appreciatie, begrip, bevattingsvermogen, bijval, consideratie, dunk, erkenning, hoogachting, instemming, respect, sympathie
aanzien (zn) :
achtbaarheid, achting, air, betekenis, eer, egard, gewicht, glans, grootheid, hoogachting, hoogheid, invloed, luister, prestige
achting (zn) :
aanzien, bewondering, consideratie, eerbied, eerbiediging, egard, egards, hoogachting, ontzag, respect, waardering
respect (zn) :
achting, bewondering, consideratie, eerbied, eerbiediging, hoogachting, ontzag, waardering
eerbied (zn) :
achting, bewondering, deferentie, hoogachting, ontzag, respect, verering
consideratie (zn) :
hoogachting

woordverbanden van ‘hoogachting’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

Het gevoel ons door het besef van iemands meerderheid ingeboezemd. Achting, bij versterking hoogachting, en hoogschatting, wordt men gerekend iemand toe te dragen, wanneer men recht laat wedervaren aan iemands loffelijke hoedanigheden; het laatste woord sluit echter niet noodzakelijk eene gunstige gezindheid in jegens den persoon, wien men ze toedraagt. Het eerste ziet meer op het gevoel, het laatste op het oordeel, dat men over iemand heeft. Eerbied verschilt al naardat hij gevoeld of betoond wordt. In het eerste geval is het de hoogste mate van hoogachting, teweeggebracht door het besef van eigen minderheid; in het laatste geval is het de hulde en eer, die men iemand bewijst om de hoogere plaats, die hij inneemt en kan er de hoogachting, ja zelfs de achting geheel aan ontbreken. Men kan een magistraat ter wille van zijn rang, van den post, dien hij bekleedt, eerbied bewijzen, ofschoon men hem in 't geheel geene achting toedraagt. Ontzag is de eerbied, die ons vervult jegens hen, die over ons gesteld zijn, en door wie wij ter verantwoording kunnen geroepen worden voor onze tekortkomingen en overtredingen. Het staat dus eenigs-zins gelijk met eerbiedigen schroom.

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

hoogachting
minachting

woorden met een verwante vorm:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0025 c