instemming

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

instemming (zn):
adhesie, berusting, bijval, goedkeuring, ingenomenheid, waardering, weerklank

als synoniem van een ander trefwoord:

goedkeuring (zn) :
aanvaarding, agreatie, akkoord, erkenning, fiat, goedvinden, instemming, overeenstemming, tevredenheid, toelating, toestemming, voldoening, zegen
waardering (zn) :
aanzien, achting, appreciatie, begrip, bevattingsvermogen, bijval, consideratie, dunk, erkenning, hoogachting, instemming, respect, sympathie
bijval (zn) :
applaus, enthousiasme, goedkeuring, instemming, steun, succes, toejuiching, toestemming, waardering
gunst (zn) :
faveur, genade, genegenheid, gunstbewijs, hoffelijkheid, instemming, sympathie, vriendelijkheid
voldoening (zn) :
bevrediging, genoegen, goedkeuring, instemming, satisfactie, tevredenheid, vergenoegdheid
sympathie (zn) :
adhesie, bijval, genegenheid, goedvinden, instemming, steun, waardering, warmte
fiat (zn) :
akkoord, goedkeuring, instemming, inwilliging
weerklank (zn) :
bijval, instemming, reacties, respons
adhesie (zn) :
instemming, steun

woordverbanden van ‘instemming’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
bijval, goedkeuring, instemming

Bijval — goedkeuring — instemming. Goedkeuring is de gunstige beoordeeling van eene handeling, een gezegde, enz. Bijval drukt ditzelfde sterker uit, en veronderstelt daarbij, dat men zich met hetgeen gezegd ot gedaan is vereenigt, en zulks overluid kenbaar maakt. Instemming geeft eveneens eene gunstige beoordeeling te kennen; hierbij treedt echter de bijgedachte, dat er overeenstemming van meening is, sterker op den voorgrond.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

woorden met een verwante vorm:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.002 c