voorlopig

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

voorlopig (bn) :
tijdelijk, tussentijds, provisorisch, temporair, provisioneel, preparatoir, interimair, geïmproviseerd, tentatief, provisoir
voorlopig (bn) :
alvast, vooralsnog, tot nader order, voorshands, vooreerst
voorlopig (bn) :
preventief

als synoniem van een ander trefwoord:

tijdelijk (bn) :
voorlopig, vluchtig, kortstondig, provisorisch, temporair, temporeel, provisioneel, provisoir
provisorisch (bn) :
voorlopig, tijdelijk, provisioneel, provisoir
geïmproviseerd (bn) :
voorlopig, provisorisch, provisioneel
informeel (bn) :
voorlopig, vrijblijvend
preventief (bn) :
voorlopig
tot nu toe (bw) :
voorlopig, tot op heden, tot nog toe, vooralsnog, tot dusver
vooralsnog (bw) :
voorlopig, voorshands, voor het ogenblik, vooreerst
vast (bw) :
voorlopig, al, alvast, ondertussen, reeds, intussen
alvast (bw) :
voorlopig, vast, voorshands
tot nader order (bw) :
voorlopig, vooralsnog

woordverbanden van ‘voorlopig’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

Bij voorbaat: vooraf, van te voren; eigenlijk voordat men gerechtigd is genot of bate van iets te hebben; voorshands wat voor de hand is in betrekking tot den tijd, derhalve hetzelfde als thans, doch gebruikt met het oog op den tijd, die volgt, wanneer er gelegenheid voor nader onderzoek zal zijn; vandaar zonder onderzoek voor het oogenblik, doch nader onderzoek voorbehoudende; voorloopig tijdelijk, voordat de zaak afdoende geregeld is, nadere regeling voorbehoudende. Iemand bij voorbaat zijn dank betuigen, voordat hij ons nog aan zich verplicht heeft. In de voorbaat zijn, een ander voorkomen. Voorshands neem ik zijne verontschuldiging aan, later zal ik wel eens zien wat er van de zaak is. Voorloopig is het nu zoo geregeld in afwachting, dat de minister nader beslissen zal. De voorloopige regeering, de regeering die de zaken gaande houdt in afwachting van het optreden van een definitief bewind.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, blz. 282:

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

voorlopig
uiteindelijk, vaststaand

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0037 c