afwezigheid

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

afwezigheid (zn) :
absenteïsme, absentie, forfait, ontbreken, ontstentenis, verstek, verzuim
afwezigheid (zn) :
absence, verstrooidheid

als synoniem van een ander trefwoord:

gemis (zn) :
afwezigheid, behoefte, deprivatie, mangel, nood, ontbering, ontbreken, schaarste, tekort
absentie (zn) :
absence, afwezendheid, afwezigheid, ontstentenis, verstek
verzuim (zn) :
afwezigheid, feil, nalatigheid, omissie, weglating
gebrek (zn) :
afwezigheid, ontstentenis, uitblijven
distractie (zn) :
afwezigheid, verstrooidheid
absence (zn) :
absentie, afwezigheid
forfait (zn) :
afwezigheid, verstek

woordverbanden van ‘afwezigheid’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

Het niet zijn op de plaats, waar men kon verwacht worden te zijn. Tusschen afwezigheid en afwezendheid is hetzelfde verschil als tusschen afwezig en afwezend, doch afwezendheid is minder in gebruik en wordt veelal vervangen door afwezen. Afwezen veronderstelt dat men niet tegenwoordig is, waar eene handeling plaats heeft, tot welker voltrekking men mede had moeten werken; het heeft de bijgedachte dat het niet tegenwoordig zijn een gemis doet ontstaan, dat óf door den afwezende óf door het gezelschap, waar hij niet tegenwoordig is, wordt gevoeld. Terwijl afwezigheid het niet ter plaatse, doch elders vertoeven uitdrukt, geeft ontstentenis het geheel ontbreken, het niet zijn aan. Afzijn wordt thans meer dan vroeger voor afwezen gebruikt. Hoewel eigenlijk alleen van personen gebruikelijk, komt het soms voor ten opzichte van zaken, b.v. afzijn van verweerd marmer (Hofdijk), afzijn van eigenschappen (Bosboom — Toussaint). Afwezigheid heeft de ruimste opvatting; de andere woorden, behalve ont stentenis staan in beteekenis gelijk.

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

afwezigheid
aanwezigheid

woorden met een verwante vorm:

bijvoeglijk naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0046 c