gebrek

als woordenboektrefwoord:

gebrek:
o. (-en), behoefte; gemis; lichamelijk ongemak; tekortkoming ; fout.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

gebrek (zn) :
ongemak, handicap, zwakheid, afwijking, kwaal, fout, tekortkoming, defect, ondeugd, mankement, manco, verkeerdheid, onvolmaaktheid, onvolkomenheid, imperfectie
gebrek (zn) :
nood, tekort, stoornis, behoefte, schaarste, gemis, armoede, ontbering, mangel, ledigheid, deprivatie, schaarsheid, ontoereikendheid, behoeftigheid
gebrek (zn) :
afwezigheid, uitblijven, ontstentenis
gebrek (zn) :
storing, euvel, ontregeling, feil
gebrek (zn) :
ellende, malheur, gebrekkigheid
gebrek (zn) :
ziekte, aandoening, kwaal

als synoniem van een ander trefwoord:

fout (zn) :
afwijking, gebrek, tekortkoming, defect, vergissing, mankement, schuiver, flater, abuis, euvel, weeffout, erratum, gebrekkigheid, onvolkomenheid, onvolmaaktheid, onjuistheid, ongerechtigheid, imperfectie, karakterfout, feil, lapsus, kemel
armoede (zn) :
geldnood, ellende, nood, kaalheid, krot, gebrek, behoefte, ontbering, armoe, kommer, behoeftigheid, indigentie, miserie, nooddruft, merode, marode, dalles
onvolkomenheid (zn) :
afwijking, fout, gebrek, tekortkoming, defect, mankement, weeffout, onvolmaaktheid, onvolledigheid, ongerechtigheid, imperfectie, feil
tekort (zn) :
kort, ontbreken, gebrek, tekortkoming, behoefte, schaarste, gemis, deficiëntie, manco, deprivatie, ontoereikendheid
aandoening (zn) :
ziekte, ongemak, ontsteking, stoornis, kwaal, gebrek, euvel, ongesteldheid, krankheid
kwaad (zn) :
gebrek, tekortkoming, keerzijde, minpunt, schaduwzijde, euvel, keerzij, schaduwkant
gemis (zn) :
verlies, gebrek, tekortkoming, mankement, leemte, derving, ontstentenis
tekortkoming (zn) :
zwakheid, fout, gebrek, defect, mankement, euvel, onvolkomenheid, feil
behoefte (zn) :
vraag, nood, tekort, verlangen, gebrek, gemis, mangel, noodwendigheid
afwijking (zn) :
gebrek, onregelmatigheid, onvolkomenheid, gebrekkigheid, feil
mankement (zn) :
fout, gebrek, tekortkoming, defect, euvel, onvolkomenheid, feil
kwaal (zn) :
klacht, ziekte, aandoening, ongemak, stoornis, gebrek, euvel
verlies (zn) :
schade, daling, tekort, nadeel, gebrek, gemis, derving, perte
euvel (zn) :
kwaal, fout, gebrek, tekortkoming, defect, kwaad, mankement
feil (zn) :
fout, gebrek, tekortkoming, onvolkomenheid, onjuistheid
nood (zn) :
gebrek, behoefte, schaarste, misère, miserie, nooddruft
manco (zn) :
leegte, tekort, gebrek, hiaat, leemte, lacune, gaping
defect (zn) :
beschadiging, storing, fout, gebrek, manco, feil
stoornis (zn) :
ziekte, aandoening, afwijking, kwaal, gebrek
ongemak (zn) :
aandoening, stoornis, kwaal, gebrek
malheur (zn) :
ongeluk, ongeval, gebrek
mangel (zn) :
gebrek, behoefte, gemis
zwakheid (zn) :
zonde, fout, gebrek
deficiëntie (zn) :
tekort, gebrek
handicap (zn) :
nadeel, gebrek
krimp (bn) :
gebrek

woordverbanden van ‘gebrek’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

Armoede duidt den toestand van arm zijn aan; het staat dus tegenover rijkdom. Gebrek is het ontbreken of missen van bepaalde zaken, die voor het levensonderhoud noodig zijn. Ontbering drukt hetzelfde uit, doch brengt het onaangename gevoel van het gemis meer op den voorgrond. Men leeft in armoede en heeft gebrek aan het noodige. De ontbering, die de arme zich moet getroosten, maakt hem dikwijls ontevreden. Die in armoede verkeeren, lijden dikwijls gebrek en leeren ontberingen van allerlei aard kennen.

gebrek, mangel

Beide woorden drukken de ontstentenis van iets aan, dat nader wordt opgegeven; mangel is verouderd en wordt alleen in deftige of in dichterlijke taal nog gehoord. Bij gebrek aan bewijs; gebrek aan geld.

in Nederduitsche synonymen (1836), band 1, blz. 304:

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, blz. 402:

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

gebrek
aanleg, afdoend, begaafdheid, genoeg, over, overvloed, talent, teveel, toereikend, voldoende, zat

woorden met een verwante vorm:

bijvoeglijk naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0039 c